Til innholdet

Folkehelse i Rennebu

St. melding nr. 16 (2000-2003)
Resept for et sunnere Norge

Rennebu kommune
 • Mer helsekunnskap inn i all samfunnsplanlegging
 • Helsetjenesten og andre kommunale tjenester skal fokusere mer på forebyggende tiltak - alle nivå og all tjeneste
 • Fokus på mål og resultat, mindre ”brannslukking” og mer helsefremmende planlegging


I 2007 ble Rennebu kommune partnerskapskommune for folkehelse, med mål å styrke og stimulere arbeid lokalt som har innvirkning på befolkningens helse.

Eksempler på temaer og oppgaver i partnerskap for folkehelse.

 • Psykisk helse
 • Universell utforming
 • Trygge lokalsamfunn
 • Folk i bevegelse - fysisk aktivitet
 • Sunn mat - god ernæring
 • Redusere sosiale ulikheter i helse
 • Fattigdomsbekjempelse
 • Rusmisbruk
 • Tobakksfritt miljø
 • Miljøet rundt oss
 • Uten kunst og kultur tørker sjelen ut
 • Utarbeidelse av folkehelseplan og sunt kosthold
 • Generasjoner sammen


Det ble valgt en folkehelsekomité.
Folkehelsepolitikkens overordnede mål:

 • Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet.
 • Redusere helseforskjellene mellom sosiale lag, etniske grupper og mellom kvinner og menn.


Nasjonale folkehelsestrategier:

 • Handlingsplan for fysisk aktivitet
 • Nasjonal strategi for det tobakkforebyggende arbeidet
 • Nasjonal strategi for kreftområdet
 • Handlingsplan for ernæring
 • Nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse
 • Kols strategi
 • Diabetesstrategi


Lokalt: Kommuneplan med delplaner

Frisktrim starter opp igjen

Onsdag  16. september kl. 08.30 - 09.30 i Rennebuhallen

Temamøte - livskrise - livsmestring

Berkåk samfunnshus tirsdag 28. oktober kl. 19.00 - 22.00

Hvordan mestre hverdagslivets stress og belastning?

Frisklivssentralen i Rennebu skal arrangere kurs i ”Mestring av stress og belastning”

Folkehelseprofil for Rennebu

Nasjonalt folkeinstitutt har laget en oversikt over helsetilstanden i befolkningen

Publisert: 25. januar 2010 ▪ Sist endret: 17. september 2010