Til innholdet

Miljørettet helsevern

Hva er miljørettet helsevern?

Miljørettet helsevern er forebyggende helsearbeid som er opptatt av alle forhold ved miljøet som fremmer helse eller forårsaker sykdommer.

Personellet dekker oppgavene som kommunene er pålagt innenfor arbeidsfeltet. Arbeidet er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, kapittel 3.  Miljørettet helsevern, og omfatter alle faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer. Negative forhold bør bekjempes, mens positive forhold bør fremmes.

Ansvar
Kommuneoverlege
Ledende helsesøster
Folkehelsekoordinator
Næringsmiddeltilsynet ved behov

Arbeidsområder
Arbeidet består hovedsaklig av godkjenning, tilsyn, råd og veiledning. Miljørettet helsevern samarbeider med alle sektorer i samfunnet som har betydning for folkehelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Helseforhold ved bygninger og institusjoner (helse og hygiene, oppfølging av røykeloven, inneklima ved barnehager og skoler, frisør, skjønnhetspleie, solarium, overnattings - og serveringssteder, helseinstitusjoner og forsamlingshus)
 • Støykontroll (trafikk, bygg- og anleggsvirksomhet, industri, skytebaner, konserter)
 • Strålingskontroll (radon, elektromagnetisk felt, UV-stråling)
 • Drikkevann
 • Avløpsvann, kontroll med vannforurensing
 • Avfallshåndtering
 • Forurensing til luft, jord og vann
 • Skadedyrbekjempelse (insekter og skadedyr som kan være smittebærere)
 • Helse i planlegging (uttalelser til arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner etc. Forhold som kan skade helsa må fjernes/reduseres, mens en må legge til rette for trivselsfaktorer)
 • Offentlig rekreasjon og turisme (bassengbad, badeanlegg, badeplasser, campingplasser)
 • Ulykkesforebyggende arbeid
 • Sosiale miljøfaktorer (nærmiljø)
 • Helsemessig beredskap
 • Generell omgivelseshygiene

 
Hjemmel
Behandles etter Lov om folkehelsearbeid, kapittel 3. Miljørettet helsevern, med tilhørende forskrifter.

Avgjørelser
Kommuneoverlegen har delegert myndighet til å fatte vedtak innen miljørettet helsevern.

Klage
Alle enkeltvedtak kan påklages. Klageinnstansen er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagen sendes Kommuneoverlegen i Rennebu kommune, som da vil vurdere saken på nytt.

Dersom klagen ikke fører til at vedtaket endres, vil saken oversendes til Fylkesmannen som vil avgjøre klagen jfr. §4a-12 i Lov om kommunehelsetjenesten.

Behandlingstid
Skriftlige henvendelser, opptil 1 måned.

Besøksadresse
Rennebu legekontor

Publisert: 19. mars 2010 ▪ Sist endret: 15. februar 2016
Kontakt

Kommuneoverlege
Arne Opdahl 

Tlf: 72 40 25 40