Til innholdet

Individuell plan

Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i pasientrettighetsloven § 2-5. Dette gjelder mennesker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Formålet med individuell plan er å bidra til at den enkelte får et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud. Formålet skal sikres gjennom brukermedvirkning, styrking av samarbeid mellom helsetjenestene, økt grad av koordinering og tydelig ansvarsfordeling. Individuell plan skal være en overordnet plan. Den skal samordnes med eventuelle andre planer som foreligger, og må ses i sammenheng med blant annet planer om opplæring og planer i NAV.

Det er kartlegging av brukerens egne mål og behov - sammen med faglige vurderinger - som skal legge grunnlaget for utforming av planen. Kommunen har en felles mal for individuell plan. Rehabiliteringsteamet har hovedansvar for å ha oversikt over hvem som har individuell plan i Rennebu.

Publisert: 21. mai 2010 ▪ Sist endret: 21. september 2010
Kontakt

Rehabiliteringskoordinator/
kommunefysioterapeut
Kari Brattbakk Tronsgård
Tlf. 72 40 25 61/ 913 81 511
 
Konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise
Tlf. 72 40 25 10