Til innholdet

Pårørendeforeninga i Rennebu

En ideell organisasjon som skal ivareta beboere

  • i institusjoner(eldre, andre hjelpetrengende og personer med fysisk/ psykisk funksjonshemming)
  • i omsorgsboliger
  • hjemmeboende som benytter offentlig hjelpetilbud (hjemmebasert omsorg) og tale disse sin sak overfor ledelse, administrasjon og politikere

       
Pårørendeforeninga i Rennebu

  • arbeide for trivsel og trygghet i hverdagen, å gi tilbud til de nevnte grupper gjennom bred og god dialog, og planlegging på tvers av enheter
  • tilrettelegge for sosiale tilbud og trivselstiltak
  • jobbe aktivt for at tilbudet til de ulike brukergruppene skal være i samsvar med gjeldende regler og forskrifter. Dette gjelder både utforminger og endringer innenfor de ulike institusjonstilbudene, omsorgsboliger, og innenfor hjemmetjenesten.

 

Kontaktpersoner:

Leder er Øystein Voll tlf. 99 26 01 01

Nestleder; Karin Bakk tlf 90 78 32 47

Styremedl. Arvid Tverdal 41 69 36 25

Sekr. Rennebu Frivilligsentral tlf. 72 42 62 64, mail post@rennebu.frivilligsentral.no 

vara: Per Dagfinn Presthus tlf 91 73 03 25

     

Skriftlige henvendelser sendes til: Rennebu frivilligsentral, Myrveien 4, 7391 Rennebu
                                                        Epost: prfrennebu@gmail.com

Publisert: 11. april 2014 ▪ Sist endret: 19. mars 2015