Til innholdet

Detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, høring/offentlig ettersyn og folkemøte

Frist for innspill 03.03.2016

Kommunestyret vedtok den 07.01.16 i sak 84/15 å sende den delen av forslag til detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene som ligger i Rennebu kommune, ut på høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10.

 

Det pågående planarbeidet skal legge til rette for ny E6 mellom Ulsberg i Rennebu og Skjerdingstad i Melhus. Rennebu kommune ønsker merknader til den delen av vegplanen som ligger i Rennebu, fra grensa mot Midtre Gauldal til Ulsberg.

 

Det holdes et folkemøte om planen på Mjuklia leirsted og gjestegård den 4. februar kl 1930. I møtet vil planforslaget bli presentert, og det vil bli anledning til å stille spørsmål til planen.

 

Den 10. februar kl. 0900 - 1600 holder Statens vegvesen og Rennebu kommune åpen kontordag på kommunehuset i Rennebu. Her vil representanter fra Statens vegvesen og Rennebu kommune være til stede for å svare på dine spørsmål knyttet til planarbeidet. Dersom du ønsker en avtale i løpet av denne dagen, ta kontakt med en av kontaktpersonene under.

 

Lurer du på noe, kontakt Rennebu kommune ved Grete Bakken Hoem tlf 72 42 81 68, Leif Conradi Skorem tlf 72 42 81 67, eller Trond Nylende Jære tlf. 469 63 696.

 

Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 3. mars 2016 til:

 

Rennebu kommune

Myrveien 1, Berkåk

7391 Rennebu

postmottak@rennebu.kommune.no

 

PLANMATERIALET BESTÅR AV:

 

Planforslag

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse utgjør de viktigste dokumentene.

Disse kan du se i kommunens digitale planarkiv 

Du kan se planen i følgende kartløsninger:

Plankartet i kommunens kartløsning (for PC med følgende nettlesere: Internett Explorer, Opera og FireFox).

Kommunekart (mobiltelefoner, nettbrett og alle nettlesere på PC).

Illustrasjon

Film: 3D-modell av den foreslåtte løsninga:

Ulsberg - Garli

Garli - Ulsberg

Ulsberg - Garli (fra lufta, med ny og gammel E6)

 

Vedlegg

ROS-analyse

Forprosjekt konstruksjoner

Formingsveileder

Fagrapport støy

Fagrapport naturmiljø

Fagrapport luftforurensning

Fagrapport hydrologi, hydraulikk og kapasitetsberegninger

Fagrapport hydrologi - flomberegning for planlagte bruer

Protokoll 07.01.2016 - sak 84/15

 

Teknisk plan

Teknisk plan består av plan- og profiltegninger, lengdeprofiler, normalprofiler, ledningskart, prinsippskisser av konstruksjoner, skilt- og oppmerkingsplan, landskapsplaner, støysonekart, og planer for rigg og marksikring, i alt ca. 300 tegninger. Tegningslista viser hvilke tegninger som inngår i teknisk plan. Ta kontakt med en av kontaktpersonene dersom du ønsker å se én eller flere av tegningene.

Publisert: 13. januar 2016 ▪ Sist endret: 3. februar 2016