Til innholdet

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for E6 Ulsberg - Vindåsliene

Frist for innspill 20.06.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet oppstart av detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene i Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn sammen med oppstartsvarselet.

Det varsles samtidig oppstart av arbeid med oppheving av reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene, vedtatt 19.06.16 (PlanID2014002). Det tas sikte på å oppheve nevnte reguleringsplan samtidig med eventuell sluttbehandling av ny reguleringsplan for E6.

Forslagstiller:

Nye Veier AS som forslagsstiller har engasjert Sweco Norge AS til å utarbeide reguleringsplan for strekningen.

Planområdet:

Planområdet gjelder for ny E6 på strekningen fra Ulsberg i Rennebu kommune og til Fossembrua sør for Soknedal i Midtre Gauldal kommune.

Formål:

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t.

 

Merknader til oppstartsmeldingen og planprogram:

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 20.06.2018 til:

Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim. Merknader kan også sendes på e-post: siri.hegre@nyeveier.no.

   
Spørsmål?
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Jan Olav Sivertsen, tlf. 91 54 68 71. E-post: jan.olav.sivertsen@nyeveier.no eller Rennebu kommune v/ Trond Jære tlf. 46963696, eller Leif Conradi Skorem tlf. 72428167.

Planprogram [1,13 MB]
Plangrense [10,06 MB]
Publisert: 9. mai 2018 ▪ Sist endret: 9. mai 2018