Til innholdet

Flyktningetjenesten

Lokale vedtak:

Et enstemmig kommunestyre vedtok 25.04., sak 14/13 følgende:

"Rennebu kommunestyre svarer ja på anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 10 flyktninger i 2013 og det samme antallet i 2014. Det er ønskelig at familier utgjør hovedgruppen.

Det forutsettes at rådmannen kommer tilbake med en konkret plan for den videre oppfølging av bosettingsvedtaket."

Rennebu kommune har allerede fått forespørsel fra IMDi om å ta stilling til bosetting for perioden 2015-2016. Saken er ennå ikke behandlet i Kommunestyret.

Bemanning:

For å ivareta intensjonene i vedtaket i april, besluttet rådmannen å opprette et engasjement som flyktningekoordinator. Ragnhild Løvseth Øverland ble ansatt i denne stillingen juni 2013. Flyktningetjenesten har kontor i 2.etasje på Rådhuset, nederst i gangen ved Landbruk.

      
Flyktningekoordinatorens viktigste arbeidsoppgaver:

Mål:
Flyktningekoordinatoren skal bistå etter beste evne til at hele Rennebu blir kjent med de nye tilflytterne. Både de offentlige tjenestene og frivillighetens bidrag er viktig for å oppnå best mulig integrering i lokalsamfunnet.

  • Sørge for selve bosettingen - klargjøring av bolig, vertskap ved ankomst, ansvar for nødvendig kommunikasjon / ivaretagelse i den første fasen.
  • Koordinere tjenestene de har rett til og krav om å delta i språkopplæring og skolegang, helsesøster, tannlege, barnehage, lege, økonomisk bistand, ellers generell hjelp til å komme i gang med sitt nye liv i Rennebu
  • Sammen med voksenopplæringen (VO) legge til rette for fulltids lovpålagt skolegang / språkpraksis (min 30 t/pr uke). flyktningene mottar månedlig stønad ved innlevering av utført timeliste 
  • Legge til rette for nødvendig kompetanseøkning og kursing internt i organisasjonen og i frivilligheten
  • Planlegge å søke etter språkpraksisplasser i det lokale næringslivet (fra våren 2014) - gårder, handel, rengjøring, aktiviteter knyttet til omsorg og oppvekstssektoren)
  • Forvalte lovverket og økonomien som følger bosetting av flyktninger - "Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere"
  • Sekretær i rådmannens Bosettingsgruppe -tverretatlig gruppe som bidrar til økt eierskap og kvalitetssikring av tjenestene

 

Nasjonale og internasjonal forpliktelser:
   
Det er Stortinget som til enhver tid vedtar omfanget og rammene for Norges innsats for å hjelpe de omkring 45,2 millioner flyktninger i verden. De landene mest størst andel flyktninger grunnet krig/borgerkrig, er Palestina, Afghanistan, Somalia, Irak og Syria. (Kilde "Flyktningregnskapet 2013", Norsk folkehjelp).

Det statlige Beregningsutvalget utarbeider årlig en gjennomsnittlig kostnadsanalyse på hva det koster den enkelte kommune å bosette flyktninger. På bakgrunn av denne rapporten overføres Integreringstilskudd til kommuner som tar på seg å bosette flyktninger. I tillegg søkes det om ekstra midler til skolegang (norskopplæring) og barnehage. Her er det alder og ulike satser ut fra kvalifikasjoner den enkelte har ved ankomst som avgjør utbetalingens størrelse.

 

Du er velkommen til å ta kontakt: 

Rennebu kommune oppfordrer til å ta kontakt om det er spørsmål du ønsker svar på.
- Ønsker du å være med aktivt i det frivillige arbeidet?
- Nysgjerrig på utviklingen videre i dette spennende nybrottsarbeidet?
- Innspill, - ros eller ris?

Vi vil gjerne ha din mening og ditt bidrag!

"Folk trøng hus, og hus trøng folk..."

Har du ledig sokkel eller leilighet?

Temakveld om flyktningekrisen

Mjuklia 21. mars kl.18.00

Trenger du hjelp?

Til planting, ungskogpleie, beiterydding eller generelt pleie av kulturlandskap

Publisert: 8. november 2013 ▪ Sist endret: 8. november 2013
Kontakt

Flyktningekoordinator 
Ragnhild Øverland
Tlf: 72428148 / 48276037
(kontordager: alle dager unntatt onsdag)