Til innholdet

Kommunereformen

Enighet om intensjonsavtale med Oppdal

Oversiktskart Rennebu og Oppdal

Forhandlingsutvalgene i Rennebu og Oppdal kommuner har blitt enige om en intensjonsavtale om sammenslåing av kommunene.

Hovedoppgaven til kommunene er å levere gode offentlige tjenester til innbyggerne. Med bakgrunn i utviklingstrekkene er det en forventning om at en ny kommune - Rennebu og Oppdal - vil være bedre rustet til å levere gode og likeverdige offentlige tjenester til innbyggerne enn det de kan få til hver for seg. Den nye kommunen vil bli en sterk og vekstkraftig fjellkommune i Trøndelag. Dette kan gi økt styrke til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn med vekst i befolkning og næringsliv.

Innbyggerinvolvering

I mai inviterer begge kommunene innbyggerne til folkemøter om Intensjonsavtalen og kommunenes utredning om å bestå som egen kommune (0-utredningen). Videre vil det bli gjennomført en felles innbyggerundersøkelse for begge kommunene i juni. I etterkant av dette vil kommunestyret førstegangsbehandle spørsmålet om sammenslåing 23. juni 2016.

I tiden etter kommunestyrebehandlingen i juni vil kommunene utnevne en arbeidsgruppe for å avklare viktige områder som ligger i intensjonsavtalen. Blant annet skal fordelig av oppgaver og funksjoner mellom kommunene konkretiseres. Utgangspunktet er at kommunene er likeverdige og at lederstillinger, kompetansearbeidsplasser og fagmiljø skal finnes i begge dagens kommuner.

På grunnlag av medvirkning av innbyggerne, ansatte og arbeidet med konkretisering av intensjonsavtalen, vil kommunestyrene gjøre endelige vedtak om kommunesammenslutning i september, etter de rådgivende folkeavstemningene. Kommunene vil ha dialog med Fylkesmannen i dette arbeidet fram mot sluttbehandling.

Fylkesmannen har frist til 1. oktober med å oppsummere prosessene og komme med tilrådning til helhetlig kommunestruktur for fylket.

Den endelige avgjørelsen om kommunesammenslutning fattes når Stortinget behandler proposisjon om ny kommunestruktur i juni 2017.
     

Rennebu kommunes prosess for innbyggerinvolvering:

24. mai 2016                      Folkemøte om intensjonsavtalen, kl 19:30 på Sandbrekka

31. mai 2016                      Folkemøte om intensjonsavtalen, kl 19:30 Mjuklia 

Juni:                                 Ordførerne setter i gang navnekonkurranse 

6.- 10. Juni 2016                 Innbyggerundersøkelse i begge kommunene 

22. juni 2016                      Avtalen behandles i kommunestyret i Oppdal

23. Juni                              Avtalen behandles i kommunestyret i Rennebu

September 2016                  Folkeavstemning

 

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres av Opinion AS på vegne av Rennebu og Oppdal kommuner. I den anledning vil flere av dere bli ringt opp av følgende telefonnummer:73 10 21 00

Vi oppfordrer dere til å svare på denne henvendelsen slik at resultatet fra undersøkelsen blir mest mulig representativt.

 

Underskrevet intensjonsavtale kan du lese her: (pdf)

   

Et klart NEI

Innbyggerne i Rennebu ønsker ikke en kommunesammenslåing med Oppdal

Folkeavstemming om kommunesammenslåing

Her finner du det du trenger å vite om folkeavstemmingen

Manntall for rådgivende folkeavstemming

Utlagt til offentlig ettersyn i Servicetorget

Kommunereformen

Informasjon om rådgivende folkeavstemming

Hva skal vår nye kommune hete?

Du som er innbygger i Oppdal og Rennebu kan være med å foreslå navn!

Innbyggerundersøkelsen om kommunesammenslåing

Et flertall av innbyggerne er i mot sammenslåing

Kommunereformen

Presentasjoner fra folkemøtene på Sandbrekka og Mjuklia

Kommunereformen

Formannskapets innstilling til kommunestyret 18.02.16

Innbyggerundersøkelse

Gjennomført av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen - utredning

Utredning i to retninger

Ungdomsrådet inviterer ungdommene i Rennebu

Møte om kommunereformen på Lågg-inn 29. desember kl. 18.00

Åpent møte om kommunereformen

Onsdag 7. januar kl. 19.30 i Samfunnshuset, Berkåk

Publisert: 10. november 2014 ▪ Sist endret: 26. mai 2016