Til innholdet

Avlastning/aktivitetskontakt

AVLASTNING
Avlastning er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning vurderes etter behov og kan organiseres på ulike måter. Formålet med avlastning er å hindre og forebygge overbelastning hos omsorgsyter og gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie. 

Illustrasjonsbilde trygghet

Den som har behov for avlastningstiltak, kan søke kommunen om dette. I søknaden er det en fordel å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

AKTIVITETSKONTAKT
Aktivitetskontakt, som også benevnes støttekontakt, er et tilbud for den som på grunn av alder, funksjonsnedsettelse eller sosiale problemer trenger bistand for å kunne ha en aktiv og meningsfull fritid. Den som ønsker en aktivitetskontakt må  søke om dette.

   
Kommunen vurderer om du kan få, formålet med og omfanget av tjenesten. Beslutter kommunen å gi tjenester, skal det lages en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver omfang, varighet og hvordan tjenesten organiseres. Også avslag skal skje i form av et enkeltvedtak som begrunner kommunens beslutning. Det skal opplyses om klageadgang og klagefrist.

   
Ta kontakt med Rennebu kommune v/ saksbehandler på helse- og omsorgskontoret dersom behov for råd og veiledning, telefonnr. 72402500.

Kommunen har ansvar for disse tjenestene og er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Publisert: 10. februar 2015 ▪ Sist endret: 13. februar 2015
Kontakt

Nestleder Helse- og omsorg
Helge Aalbu
Tlf. 72 40 25 03

    
Saksbehandler
Hanne Krogstad
Tlf. 72 40 25 08

Tjenestebeskrivelse
Søknadsskjema