Til innholdet

Helse og omsorg

Helsetjenesten omfatter følgende tjenesteområder: legetjenesten, fysioterapitjenesten, helsestasjon, miljørettet helsevern, institusjonsbasert pleie og omsorg, hjemmebasert pleie og omsorg, ergoterapitjeneste og psykiatritjenesten.

Sosiale tjenester omfatter følgende tjenesteområder: sosiale tjenester, tjenester for funksjonshemmede, barnevernstjenesten og boligkontor.

Ernæringskurs på sykehjemmet

Ernæringsgruppa på sykehjemmet/hjemmesykepleien inviterte til ernæringskurs med underernæring hos eldre som tema

Etikk i fokus

Prosjektarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Kompetanseløft innen demensomsorgen

I løpet av 2 år har 37 ansatte innen Helse gjennomført 26 studiehefter i Demens omsorgens ABC.

Krisesentertilbud for innbyggere i Rennebu

Rennebu kommune har avtale med krisesenter for Orkdal og omegn.

Ny helseportal fra juni 2011

Helsenorge.no inneholder veivisere til helse og sunnhet, rettigheter og informasjon.

Pårørendeforeninga i Rennebu

En ideell organisasjon som skal ivareta beboere

Publisert: 18. mai 2009 ▪ Sist endret: 12. mars 2010
Kontakt

Helse -og omsorgsleder
Solveig Løkken
Tlf: 72 40 25 02

    
Nestleder

Helge Aalbu

Tlf: 72 40 25 03