Til innholdet

Grunnskoleopplæring for voksne

Beskrivelse

Den som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene man trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses den enkelte sitt behov; det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Som hovedregel skal det brukes komprimerte løp. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Målgruppe

Den som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring.

Dette gjelder både minoritetsspråklige og norskspråklige.

Kriterier/vilkår

Man må være over opplæringspliktig alder og ha behov for grunnskoleopplæring. Ungdom som har fullført grunnskolen (og som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1), har ikke rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Opplæringen er gratis for deltakere som bor i Rennebu kommune.

Brosjyrer, dokumenter

Søknadsskjema finnes på nett, se under søknadsprosessen

Lover og retningslinjer

Opplæringslova § 4A-1

 

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte rektor for å få hjelp til å søke om grunnskoleopplæring for voksne.

SKJEMA:

Skole. Søknadsskjema - grunnskole for voksne,

Søknadsfrist

1. mai og 1. oktober

Søknaden sendes til

Søknadsbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal søker ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet. Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må det offentlige ha rimelig tid til å planlegge, legge til rette og iverksette tilbudet. Dette innebærer at søkerne, etter omstendighetene, må akseptere at det kan ta en viss tid før et tilbud blir etablert.

Klagemulighet

Man kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra man mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal man angi hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen for klagebehandling.

Publisert: 31. august 2010 ▪ Sist endret: 31. august 2010