Til innholdet

Grunnskoleopplæring for voksne med særskilte behov

Beskrivelse

Voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Voksne som har særlig behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter har rett til slik opplæring.

Målgruppe

De som ikke får eller kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område.

Voksne som på grunn av sykdom, skade eller ulykke har behov for fornyet grunnskoleopplæring.

(Voksne psykisk utviklingshemmede som har særlig behov for trening i daglige gjøremål (ADL-trening) får sin trening av helse og omsorgsektoren.)

Kriterier/vilkår

  • Voksne har rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis en ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige grunnskoletilbudet for voksne.
  • Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.
  • Voksne som på grunn av skade eller sykdom har behov forfornyet grunnskoleopplæring i form av spesialundervisning, det kan gjelde re - læring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område og utvikling av grunnleggende ferdigheter blir gitt gjennom Voksenopplæringen på bakgrunn av sakkyndig vurdering, utført av pedagogisk-psykologisk tjeneste i Rennebu kommune.

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Opplæringslova § 4A-2 Opplæringslova

Opplæringslova

Forskrift til opplæringslova

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan få hjelp fra rektor til å søke om spesialundervisningen.

Ved henvendelse til Voksenopplæringen

SKJEMA:

Voksenopplæring: søknadsskjema

Søknadsbehandling

Kommunen fatter vedtak. I vedtaket går det fram om man har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal søker ha skriftlig svar om årsaken til dette med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Man kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra man mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal man angi hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

Publisert: 31. august 2010 ▪ Sist endret: 31. august 2010