Du er her: Hjem / Kunngjøringer-høringer

Innhold

  Kunngjøringer - høringer

  Høring av reguleringsplaner

  Oppstartsvarsel reguleringsplaner

  Sluttbehandling reguleringsplaner

  Vedtatt reguleringsplan 2023001 Ånegga hytteområde, del av delplan Markstugguenget

  Andre høringer

  Sti- og løypeplan for Rennebu kommune

  Arkiv høringer

  Varsel om oppstart planarbeid - Reguleringsplan Flåmoen grustak

  Varsel om oppstart planarbeid - Reguleringsplan Flåmoen grustak

  2023001 Reguleringsplan for Ånegga hytteområde, del av delplan Markstugguenget

  2023001 Reguleringsplan for Ånegga hytteområde, del av delplan Markstugguenget

  2003002 Reguleringsendring Myrslettet hytteområde

  2003002 Reguleringsendring Myrslettet hytteområde

  Oppstart av reguleringsplan Langglenna hytteområde

  Oppstart av reguleringsplan Langglenna hytteområde

  2020002 Detaljreguleringsplan for Svarttjønna sør

  2020002 Detaljereguleringsplan for Svarttjønna sør

  2021004 Reguleringsplan Druggu høring og offentlig ettersyn

  2021004 Reguleringsplan Druggu høring og offentlig ettersyn

  2020004 Reguleringsplan E6 Nedgård - Toset

  2020004 Reguleringsplan E6 Nedgård - Toset 

  Høring kommunedelplan for trafikksikkerhet

  Høring kommunedelplan for trafikksikkerhet

  Høring forslag til kommuneplanens arealdel for Rennebu kommune

  Høring forslag til kommuneplanens arealdel for Rennebu kommune

  Høring vann og avløp 2023-2027

  Høring hovedplan vann og avløp 2023-2027

  Høring lokal forskrift

  Høring lokale forskrifter i Rennebu kommune

  Sluttbehandling 2012002 Detaljregulering Furusjøen nord

  Sluttbehandling 2012002 Detaljregulering Furusjøen nord

  Vedtatt reguleringsplan 2020005 Berkåk Energi- og næringspark

  Vedtatt reguleringsplan 2020005 Berkåk energi- og næringspark

  Oppstart rullering av Trafikksikkerhetsplan og høring av forslag til planprogram
  Høring - navnesak - Tunnel og bruer langs E6, Nedgård - Ulsberg 
  Hæverstølåsen hyttefelt

  Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for E6 Nedgård - Toset

  Sluttbehandling Detaljregulering Svarthamran II

  2020003 Detaljregulering Svarthamran II Sluttbehandling

  Detaljregulering Gisna masseuttak 237/2

  2017005 Detaljeregulering Gisna masseuttak 237/2

  Sluttbehandling: 2017005 Detaljregulering Gisna masseuttak

  Detaljreguleringsplan Nordeng III - sluttbehandling

  2018002 Detaljreguleringsplan Nordeng III - sluttbehandling

  Høring Klima- og energiplan

  Høringsdokument Klima- og energiplan

  Høringsfrist 13.juni 2022

  Høring Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

  Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

  Høringsfrist 3. juni 2022

  Offentlig ettersyn - Kommunal planstrategi 2020-23

  Formannskapet i Rennebu vedtok i møte 23.06.20, sak 45/20, å legge kommunal planstrategi 2020-23 ut til offentlig ettersyn.

  Dokumenter

  Saksutredning
  Planstrategi 2020-2023

  Innspill

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 14.08.2020.

   

  Oppstartsvarsel for rullering og høring av forslag til planprogram - klima og energiplan

  Utvalg for samfunnsutvikling og drift i Rennebu kommune vedtok i møte 29.05.20, sak 20/20 at forslag til planprogram Klima- og energiplan legges ut til offentlig ettersyn og høring, jf. Plan- og bygningslovens § 4-1. Oppstart for rulleringen varsles samtidig.

  Forslag til planprogram

  Innspill

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 01.08.20

  Varsel om oppstart av planarbeid E6 Fagerhaug - Seierdalsveien

  Statens vegvesen varsler oppstart av reguleringsplan for E6 fra Fagerhaug (Oppdal) til Seierdalsveien (Rennebu). Plangrensen i nord kobles til reguleringsplan under arbeid for E6 Nedgård - Toset (Nye veier).

  Frist for innspill er 7. april

  Oppstartsvarsel finner du her

  Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Hæverstølåsen hyttefelt

  Det varsles med dette om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen 95 gnr. bnr. 2 Rennebu kommune.

  Frist for innspill er 7. mars.

  Oppstartsvarsel og dokumenter finner du her

  Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Svarthamran, Nerskogen

  Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på en del av gnr. 14 bnr 1 på Svarthamran, Nerskogen.

  Frist for innspill er 21. desember.

  Oppstartsvarsel og dokumenter finner du her

  Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fritidsbebyggelse, sør for Svarttjønna på Sørøyåsen, Nerskogen

  Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse i et område rett sør for Svarttjønna (Svartdalstjønna på kartet) på Sørøyåsen. Planområdet omfatter ca 120 dekar på gnr/bnr. 21/21. Forslagsstillere er Lundhytta AS i samarbeid med Rune Lånke, som er grunneier i planområdet.

  Beliggenhet
  Adkomst til planområdet er via Sørøyåsveien. Den sørøstre delen av planområdet ligger på ei flate mens resten av planområdet ligger i svak nordhelling. Planområdet er mellom 830- og 800 moh. Området er preget av hyttebebyggelse konsentrert i små grupper.

  Dokumenter
  Oppstartsvarsel
  Referat fra oppstartsmøte 02.03.20

  Innspill
  Innspill til planarbeidet sendes innen 6. april til: post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

   

  Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fritidsbebyggelse, Sørånegga - Nerskogen.

  Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på del av gnr/bnr. 32/1 på Sørånegga, Nerskogen.

  Beliggenhet
  Planområdets ligger like ved Nerskogveien (Fv6516), ca. 1 km vest for demningen på Granasjøen. Planområdet er avgrenset langs fv6516/Nerskogveien mot sørøst og privat bomvei Ånegga mot nordøst. Mot sørvest og nordvest er planområdet avgrenset mot nærliggende fritidsbebyggelse og myrområder. Planområde ligger mellom 660- og 700 moh.

  Dokumenter

  Oppstartsvarsel
  Planiniativ og bestilling av oppstartsmøte
  Referat fra oppstartsmøte
  Brosjyre - Bærekraftig hyttebygging

  Innspill
  Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 09.03.20 til post@plankontoret.net eller
  Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

  Detaljreguleringsplan Nordeng III - Plan 2018002

  Hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift vedtok i møte 30.10.20 sak 38/2020 å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Nordeng III til høring og offentlig ettersyn.

  Frist for innspill er 20. januar

  Høring og dokumenter finner du her

  Sluttbehandling Sørånegga hytteområde - Plan 2020001

  Kommunestyret behandlet reguleringsplan for Sørånegga hytteområde i møte 29.10.20, sak 52/2020.

  Sluttbehandlingen finner du her 

  Reguleringsplan Sørånegga hytteområde - PlanID 2020001

  Hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift vedtok i møte 14.07.20 sak 22/2020 å legge ut forslag til reguleringsplan for Sørånegga hytteområde til høring og offentlig ettersyn.

  Dokumenter

  Reguleringsplan Sørånegga hytteområde- PLanID 2020001
  Bestemmelser 
  Planbeskrivelse
  Befaring - uttalelse avdeling landbruk, skog og miljø
  Ornitologisk takstering 21.06.20
  Analyse myrprøver og råd om tiltak, institutt for Byggetreknikk NTNU, 25.02.20
  ROS-analyse Sørånegga
  Protokollutdrag
  Kunngjøring

  Innspill

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 2. september 2020.

  Sluttbehandling områdeplan Berkåk sentrum PlanId 2019001

  Kommunestyret godkjente i møte 11.06.20 sak 24/2020 PlanId. 2019001 Områdereguleringsplan for Berkåk sentrum med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-13.

  Dokumenter

  Planbeskrivelse korrigert etter vedtak
  Områdeplan Berkåk sentrum PlanId 2019001(4)
  Bestemmelser
  Protokollutdrag
  Kunngjøring

  Klage

  Eventuell klage må sendes skriftlig innen 14.08.20 til postmottak@rennebu.kommune.no eller  Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

  Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen fremsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

   

  Vedtatt reguleringsplan for Stamnesbrekkenget 

  Kommunestyret i Rennebu vedtok i møte  05.03.20 i sak 16/20 reguleringsplan for Stamnesbrekkenget, begrenset til den delen av planen som ligger vest i skiløypa.

  Plandokumenter
  Bestemmelser
  Plankart
  Protokollutdrag
  Saksfremlegg

  Klage

  Eventuell klage må sendes skriftlig innen 22.05.20 til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

   

  Områdeplan Berkåk sentrum - høring og offentlig ettersyn

  Formannskapet i Rennebu vedtok i møte 16.03.20, sak 15/20 å legge forslag til Områdereguleringsplan for Berkåk sentrum ut til høring og offentlig ettersyn.

  Plandokumenter
  Bestemmelser
  Høringskart
  Planbeskrivelse
  Landskapsnotat
  Risiko - og sårbarhetsanalyse
  Støyvurdering
  Tekniske tegninger
  Trafikksikkerhetsrevisjon Fv. 700 Berkåk sentrum
  Møteprotokoll 16.03.20
  Saksfremlegg

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller
  Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 04.05.20.

  Vedtatt reguleringsplan for Åsveien 1

  Kommunestyret i Rennebu vedtok i møte 19.12.19 i sak 63/19 reguleringsplan for Åsveien 1.

  Vedtak

  Reguleringsplan for Åsveien planid 2018001 vedtas med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-13 med følgende endring i bestemmelsene:

  § 7.4 endres til: Før det kan gis ferdigattest for ny bebyggelse innenfor planområdet skal felles leke- og uteoppholdsareal være klargjort til bruk, dvs. planert eller opparbeidet grunn. Eventuelt skal dette være ferdig opparbeidet senest påfølgende vekstsesong. Lekeplass skal gjerdes inn før ferdigattest gis.

  § 8.1 endres til: Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442/2016, tabell 3, skal følges. Dersom det skal etableres støyfølsom arealbruk i gul støysone må alle boenheter ha en stille side og tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå jf. grenseverdier i tabell 3. Nødvendige skjermingstiltak skal være gjennomført før det gis brukstillatelse til nye boliger.

  Ny § 7.7 Før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse kan gis må nødvendige risikoreduserende tiltak for å unngå økt fare for ulykker på jernbanen være utført.

  Dokumentene kan også ses på Rennebu kommunehus.

  Plandokumenter

  Bestemmelser
  Plankart
  Protokollutdrag
  Saksfremlegg

   

  Klage 

  Eventuell klage må sendes skriftlig innen 24.01.20 til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

   

  Sluttbehandling endring reguleringsplan Nerskogen hyttegrend

  Kommunestyret i Rennebu godkjente i møte 31.10.19 sak 55/19 endring av reguleringsplan 2010017 Nerskogen hyttegrend.

  Endringen består i at det er regulert inn et område for boliger der det tidligere var næringsareal.

  Plandokumenter
  Detaljreguleringsplan Nerskogen hyttegrend - bestemmelser
  Plankart
  Protokollutdrag endring av plan

  Klage
  Eventuell klage må sendes skriftlig innen 10.12.19 til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

  Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen fremsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

  Sluttbehandling endring reguleringsplan for Granslette hyttegrend

  Kommunestyret godkjent i møte 03.10.19 sak 46/19 endring av 2003001 reguleringsplan for Granslettet hyttegrend med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12.
  Plandokumentene kan også ses i Servicetorget, kommunehuset.

  Plandokumenter
  Reguleringsbestemmelser
  Plankart
  VA-plan
  VA-plan kart

  Klage
  Eventuell klage må sendes skriftlig innen 06.11.19 til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu. 

  Høring navneforslag adresseveier

  Stedsnavneutvalget har foreslått navn på nye adresseveier (-parseller) i Rennebu Kommune.

  Navneforslagene er sendt til Språkrådet for vurdering. I tillegg kan publikum komme med innspill/merknader på forslagene.

  Eventuelle innspill/merknader vil først bli behandlet av stedsnavneutvalget.

  Adresseveier som det ikke kommer innspill på, verken fra Språkrådet eller fra publikum, vil bli lagt fram for kommunestyret etter høringen.

  Det er utarbeidet oversiktskart hvor veinumrene går fram, og detaljkart for hver enkelt adressevei. 

  Adresseveiene kan du også se i følgende nettkart (tilpasset pc, mobil, nettbrett):

  Kommunekart - Rennebu kommune

  Du kan også gå direkte til den enkelte adressevei i nettkartet, ved å klikke på navneforslagene nedenfor.

  Innspill/merknader sendes innen 1. juni til:

  postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu Kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu 

   

  Gatenummer       Navneforslag fra Stedsnavnutvalget
  (Klikk på navnet for å åpne i kart)
  7141 Vestre Gammelveien
  7143 Kvannliveien
  7144 Østre Gammelveien
  7173 Reitåsveien
  7176 Brattsetveien
  7177 Østre Hårdraget
  7178 Vestre Hårdraget
  7179 Langglenna
  7180 Meslosæterveien
  7181 Flåsæterveien
  7183 Grindskårveien
  7184 Sande-saga
  7186 Slættet
  7187 Gravakslan
  7188 Herremskjølen
  Høring: Lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr

  Administrasjonen i Rennebu kommune viser til brann- og eksplosjonsvernloven og informerer om at det er utarbeidet forslag til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr.

  Forskriften omfatter gebyr fra eier av byggverk med et eller flere fyringsanlegg.

  Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før forskriften skal behandles politisk.

  Dokumenter

  Følgebrev feie - og tilsynsforskrift

  Forskrift og feie - og tilsynsgebyr

  Innspill
  Uttalelser sendes inn skriftlig til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 06.12.2019.

  Høring og offentlig ettersyn detaljreguleringsplan boligfelt Åsveien 1

  Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møte 29.06.19, sak 26/2019, å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Åsveien 1 til høring og offentlig ettersyn.

  Planen omfatter 9-12 boliger på eiendommen Åsveien 1.

  Plandokumenter:
  Planbeskrivelse
  Plankart
  Reguleringsbestemmelser Åsveien
  ROS-analyse
  Mulighetsstudie Åsveien 1
  Saksutredning
  Protokollutdrag

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 16.08.19

  Høring reguleringsplan Berkåk park

  Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møte 14.06.19, sak 21/19 å legge ut reguleringsplan for Berkåk park til høring.

  Planen gjelder Parallellveien 4, også omtalt som tidligere samvirkelagstomta.

  Plandokumenter:

  Bestemmelser
  Planbeskrivelse Berkåk park
  Situasjonsplan
  Situasjonssnitt
  Plankart
  Protokollutdrag
  Saksfremlegg

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 16.08.19.

  Høring reguleringsplan Stamnesbrekkenget

  Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møte 14.06.19, sak 22/19 å legge ut reguleringsplan for Stamnesbrekkenget ut til høring.

  Planområdet ligger i Ånegga på Nerskogen, og omfatter 21 nye fritidstomter og 3 eksisterende fritidstomter.

  Plandokumenter

  Bestemmelser
  Planbeskrivelse med bestemmelser
  Plankart
  Saksfremlegg
  Møteprotokoll

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 16.08.19.

  Høring endring av reguleringsplan Nerskogen hyttegrend

  Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møte 14.06.19, sak 23/19, å legge ut forslag til
  endring av reguleringsplan for Nerskogen hyttefelt til høring og offentlig ettersyn.
  Endringen består i at en del av areal regulert til næring blir omregulert til boligformål.

  Plandokumenter
  Bestemmelser
  Plankart
  Planbeskrivelse endring Nerskogen hyttegrend
  Møteprotokoll MTL
  Saksframlegg

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 16.08.19.

  Sluttbehandling - 2015001 - Sørøyåsen, delplan Herremskjølen

  Kommunestyret godkjent i møte 09.05.19 sak 22/19 reguleringsplan for Sørøyåsen, Delplan Herremskjølen med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-13.

  Eventuell klage må sendes skriftlig innen 06.06.19 til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

  Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen fremsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

  Plankart
  Møteprotokoll kommunestyret 

  Sluttbehandling - 2017003 - Øverli hyttefelt

  Kommunestyret godkjent i møte 09.05.19 sak 21/19 reguleringsplan for 2017003 Øverli hyttefelt med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-13.

  Eventuell klage må sendes skriftlig innen 06.06.19 til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

  Bestemmelser etter førstegangs behandling
  Plankart
  Møteprotokoll 2. gangs behandling kommunestyret

  Høring og offentlig ettersyn - 2003001 - Reguleringsendring Granslette hyttegrend

  Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møte 09.05.19 i sak 18/2019 å legge ut forslag til reguleringsendring for planid. 2003001 - Granslettet hyttegrend med rammeplan for vann og avløp ut til høring og offentlig ettersyn.

  Planområdet ligger ca 2 km nord for Granasjøen.

  Endringen har som formål å sikre areal for en flyttlei gjennom planområdet. To tomter tas ut og tre nye legges inn. Endringen innebærer oppdatering av plankartet, reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen.

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 24.06.19.

  Bestemmelser
  Reguleringsbeskrivelse
  Plankart
  VA-plan kart
  VA plan

  Høring navneforslag på adresseveier

  Stedsnavneutvalget har foreslått navn på nye adresseveier (-parseller) i Rennebu Kommune.

  Navneforslagene er sendt til Språkrådet for vurdering. I tillegg kan publikum komme med innspill/merknader på forslagene.

  Eventuelle innspill/merknader vil først bli behandlet av stedsnavneutvalget.

  Adresseveier som det ikke kommer innspill på, verken fra Språkrådet eller fra publikum, vil bli lagt fram for kommunestyret etter høringen.

  Det er utarbeidet oversiktskart hvor veinumrene går fram, og detaljkart for hver enkelt adressevei. 

  Adresseveiene kan du også se i følgende nettkart (tilpasset pc, mobil, nettbrett):

  Kommunekart - Rennebu kommune

  Du kan også gå direkte til den enkelte adressevei i nettkartet, ved å klikke på navneforslagene nedenfor.

  Innspill/merknader sendes innen 14. juni til:

  postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu Kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu 

  Gatenummer

  Navneforslag fra Stedsnavutvalget.
  (Klikk på navneforslaget for å åpne i nettkart)

  Forslag fra publikum Merknad
  7086 Vollaveien   Forslått omdøpt fra Stortjønnvollen
  7122 Hurundsjøveien    
  7123 Storrotveien    
  7124 Sandåveien    
  7125 Hårstadkroveien    
  7126 Herremsveien    
  7127 Skjervgjelan    
  7128 Jutulveien    
  7129 Brekkveien    
  7130 Stenliveien    
  7131 Skjervseterveien    
  7132 Flågrenda    
  7133 Eiveien    
  7135 Taubaneveien    
  7136 Hauaseterveien    
  7137 Gjethølsveien    
  7138 Lerdalsveien    
  7139 Gruvveien    
  7140 Kjerkbakkan    
  7142 Solblomveien    
  7145 Eriksæterveien    
  7146 Storhøveien    
  7147 Heverfallveien    
  7148 Svartbekkdalsveien    
  7152 Hyttmesterveien    
  7153 Tørset hyttegrend    
  7154 Svingen    
  7155 Mellomveien    
  7156 Jernbaneveien    
  7157 Øvre Austberg    
  7158 Tosethaugveien    
  7159 Liaveien    
  7160 Eggasæterveien    
  7161 Jamthaugveien    
  7162 Jønnådalsveien Buan Begge forslagene vurderes
  7163 Illøkkjveien    
  7164 Utsikten    
  7165 Plassveien   Tidligere del av Innerdalsveien
  7166 Småholtveien    
  7167 Krokbekkveien    
  Kom med innspill til hvordan sentrum i Rennebu skal se ut

  Hvordan skal fremtidens sentrum se ut?  

   

  Sist endret: 03.07.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helse og omsorg
  /helse-og-omsorg
  http://www.nrk.no/
  Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
  http://www.nrk.no/
  Hjelpemidler
  http://www.nrk.no/
  Sykehjem
  Forvaltningskontoret
  /innhold/helse-og-omsorg/forvaltningskontoret/
  Forvaltningskontoret
  /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
  Koordinerende enhet
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/helse-og-omsorg/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  /innhold/helse-og-omsorg/transporttjenester/
  Transporttjenester (TT-kort)
  /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  /innhold/helse-og-omsorg/velferdsteknologi/
  Velferdsteknologi
  Hjemmetjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Avlastning
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmehjelp/
  Hjemmehjelp
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-og-omsorg/hverdagsrehabilitering/
  Hverdagsrehabilitering
  /innhold/helse-og-omsorg/kreftomsorg/
  Kreftomsorg
  /innhold/helse-og-omsorg/matlevering/
  Matlevering
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Pårørendestøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/personlig-assistent/
  Personlig assistent
  /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  /innhold/helse-og-omsorg/velferdsteknologi/
  Velferdsteknologi
  Helse - og omsorgstjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
  Frisklivssentralen
  /innhold/helse-og-omsorg/helseplattformen/
  Helseplattformen
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/interkommunalt-brukerpanel/
  Interkommunalt brukerpanel psykiatri og rus
  /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
  Koordinerende enhet
  /innhold/helse-og-omsorg/lege/
  Lege
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Rus
  /innhold/helse-og-omsorg/sykehjem/
  Sykehjem
  /innhold/helse-og-omsorg/tannlege/
  Tannlege
  Barn og familie
  /innhold/helse-og-omsorg/barnevernstjenesten/
  Barnevernstjenesten
  https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/
  _blank
  Familievernkontor
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/
  Helsestasjon
  /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/#heading-h2-5
  Svangerskap og fødsel
  Botilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
  Flyktningetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/kommunal-utleiebolig/
  Kommunal utleiebolig
  /innhold/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-trygdebolig/
  Omsorgsbolig/ Trygdebolig
  Arbeids - og aktivitetstilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/aktivitetskontakt/
  Aktivitetskontakt
  /innhold/helse-og-omsorg/arbeidssenter/
  Arbeidssenter
  /innhold/helse-og-omsorg/dagsenter/
  Dagsenter
  /nyheter/dagtilbud-for-personer-med-demens/
  Dagtilbud for personer med demens
  Andre tjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/hukommelsesteam/
  Hukommelsesteam
  /innhold/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/
  Miljørettet helsevern
  https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/trondelag
  _blank
  Pasient - og brukerombud
  /innhold/helse-og-omsorg/reisevaksiner/
  Reisevaksiner
  /innhold/helse-og-omsorg/sterk-og-stodig/
  Sterk og stødig
  https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/
  Verge
  NAV
  https://www.nav.no/
  _blank
  NAV
  Teknisk og eiendom
  /teknisk-og-eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Byggesaksregler/
  Skal du bygge?
  Skal du bygge?
  Eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt2/
  Eiendomsskatt
  /innhold/teknisk-og-eiendom/hytte-i-rennebu/
  Hytte i Rennebu
  https://infoland.ambita.com/#/
  _blank
  Infoland
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Kommunale avgifter
  /innhold/teknisk-og-eiendom/startlan/
  Startlån
  Planer og kart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  _blank
  Kunngjøringer og høringer
  /globalassets/bygg-plan-og-utslipp/tilsynsstrategi-og-ulovlighetsoppfolging-2023-2025.pdf
  Tilsynsstrategi og ulovlighetsoppfølging 2023-2025
  Avfall
  /innhold/teknisk-og-eiendom/avfall/
  Søppel
  https://www.remidt.no/#!/main
  _blank
  Åpningstider miljøstasjon
  https://www.remidt.no/
  Tømmekalender
  https://www.hamos.no/returpunkter/
  _blank
  Returpunkter hytteavfall
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bygge-soppelskur/
  Bygge søppelskur?
  /innhold/landbruk-nering/fremmede-arter/
  Fremmede arter
  Deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-eiendom/deling-av-eiendom-skille-ut-tomt/
  Deling av eiendom (skille ut tomt)
  /innhold/teknisk-og-eiendom/oppmaling/
  Oppmåling
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/skal-du-bygge/
  Skal du bygge, rive eller endre?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bygge-soppelskur/
  Bygge søppelskur?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/dispensasjoner/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/nabovarsel/
  Nabovarsel
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/gjerde-fritidseiendom/
  Gjerde fritidseiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/skjema/
  Skjema
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  /globalassets/bygg-plan-og-utslipp/tilsynsstrategi-og-ulovlighetsoppfolging-2023-2025.pdf
  Tilsynsstrategi og ulovlighetsoppfølging
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kommunalteknisk-va-norm/
  Kommunalteknisk VA-norm
  /innhold/teknisk-og-eiendom/private-anlegg/
  Privat vannforsyning
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/sms-varsling-fra-kommunen/
  Varsling til innbyggere
  Vei
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bompenger-private-veier/
  Bompenger private veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
  E6 Ulsberg - Vindåsliene
  /innhold/teknisk-og-eiendom/fylkesveg-700-berkak-sentrum/
  Fylkesveg 700/ Berkåk sentrum
  /innhold/teknisk-og-eiendom/gravemelding/
  Gravemelding
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
  Kommunale veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/lagring-av-tommer-langs-kommunale-veier/
  Lagring av tømmer langs kommunale veier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/#heading-h2-6
  _blank
  Trafikksikkerhetsplan
  /innhold/teknisk-og-eiendom/trafikksikker-kommune/
  Trafikksikker kommune
  Brann og feiing
  /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
  Brann og feiing
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  Skole og SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/rennebu-barne--og-ungdomsskole/
  Rennebu barne- og ungdomsskole
  /innhold/barnehage-og-skole/sfo/
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleskyss/
  Skoleskyss
  /innhold/barnehage-og-skole/skolemiljo/
  Skolemiljø
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleplass-og-skolebytte/
  Skoleplass og skolebytte
  /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  https://skole.visma.com/rennebu
  _blank
  Visma Flyt Skole
  https://my.showbie.com/signin
  _blank
  Showbie
  https://foresatt.azurewebsites.net/?onBehalfOf=ZokratesRennebu
  _blank
  Zokrates
  http://www.rennebuenspire.no/
  _blank
  Voll skole as
  Barnehager
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-rennebu/
  Barnehager i Rennebu
  /innhold/barnehage-og-skole/betaling/
  Betaling
  /innhold/barnehage-og-skole/sok-barnehageplass/
  Søk barnehageplass
  /globalassets/barnehage/2024-2025-tidsplan-for-barnehagene-i-rennebu.pdf
  Tidsplan for barnehagene i Rennebu
  /globalassets/barnehage/voll/2023-2024--arsplan-med-progresjonsplan-voll-barnehage.pdf
  Årsplan Voll barnehage
  /globalassets/barnehage/vonheim/arsplan-2023-2024-vonheim-barnehage-med-progresjonsplan.pdf
  Årsplan Vonheim barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-barnehage/
  Vedtekter barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehagemiljo/
  Barnehagemiljø
  https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
  _blank
  Når må barnet være hjemme?
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehagefakta.no/
  Barnehagefakta.no
  Voksenopplæring
  /innhold/barnehage-og-skole/grunnskole-for-voksne/
  Grunnskole for voksne
  /innhold/barnehage-og-skole/introduksjonsprogrammet/
  Introduksjonsprogrammet
  /innhold/barnehage-og-skole/norsk-med-samfunnskunnskap/
  Norskkurs for minoritetsspråklige voksne
  /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
  Flyktningetjenesten
  Annet
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  /innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-rennebu/
  PP-tjenesten
  https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/
  _blank
  Mobbeombud
  ~/link/a8b908cb2d8a49b0b3fb63931640ec3c.aspx
  Sjå me-sammen for barn og unge i Rennebu
  /globalassets/skole/vedtatt-eier-melder-deg-forteller-2023.pdf
  Vedtatt Eier melder, deg forteller 2023
  /globalassets/skole/vedtatt-plan-for-kompetanse--og-kvalitetsutvikling-i-barnehagene-skolen-kulturskolen-og-pp-tjenesten-i-rennebu-2023-2026.pdf
  Vedtatt Plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehagene, skolen, kulturskolen og PP-tjenesten i Rennebu 2023-2026
  Kultur og fritid
  /kultur-og-fritid
  ~/link/c0496dfbae2c43758f726c695b313620.aspx
  Kulturskolen
  Fritid
  /innhold/kultur-og-fritid/rennebuhallen/
  Rennebuhallen
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/balforbud/
  Bålforbud
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  /globalassets/landbruk/reinvettregler.png
  Reinvettregler
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  _blank
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/hjem-for-en-50-lapp/
  Hjem for en 50-lapp
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/motorklubben/
  Motorklubben
  https://rennebu.com/
  _blank
  Opplev Rennebu
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/kultur-og-fritid/reise-kollektivt/
  Reise kollektivt
  https://rennebu.com/lag-foreninger
  _blank
  Lag og foreninger
  Kultur
  /innhold/kultur-og-fritid/bibliotek/
  Bibliotek
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/ungdommens-kulturmonstring/
  Ung kultur møtes(UKM)
  /innhold/kultur-og-fritid/kino/
  Kino i Kultursalen
  http://www.rennebumartnan.no/
  _blank
  Rennebumartnan
  /innhold/kultur-og-fritid/pilgrimsleden/
  Pilgrimsleden
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
  Kulturpris
  https://www.youtube.com/watch?v=z09OlX1wMwk
  _blank
  Rennebufilmen
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturlandskap/
  Kulturlandskap
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/
  Kulturminner
  Opplevelser
  /innhold/kultur-og-fritid/aktivitetsparken/
  Aktivitetsparken
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/buvatnet/
  Buvatnet
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/skiloyper/
  Skiløyper
  https://www.visbrosjyre.no/RennebuKommune/WebView/
  Velkommen til Rennebu
  Tilskudd og støtteordninger
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/
  Spillemidler
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur-og-fritid/stipend-for-unge-utovere/
  Stipend for unge utøvere
  Landbruk og næring
  /landbruk-og-naring
  Landbruk
  /innhold/landbruk-nering/landbrukseiendom-og-konsesjon/
  Landbrukseiendom og konsesjon
  /innhold/landbruk-nering/tilskudd-og-erstatning/
  Tilskudd og erstatning
  /innhold/landbruk-nering/jordbruk/
  Jordbruk
  /innhold/landbruk-nering/skogbruk/
  Skogbruk
  /innhold/landbruk-nering/reindrift/
  Reindrift
  /innhold/landbruk-nering/beite-og-gjerding/
  Beite og gjerding
  /innhold/landbruk-nering/prosjekt-beitebur/
  Prosjekt beitebur
  /innhold/landbruk-nering/husdyr/
  Husdyr
  Utmark og vilt
  /innhold/landbruk-nering/viltpakjorsler/
  Viltpåkjørsler
  /innhold/landbruk-nering/rovviltforvaltning/
  Rovviltforvaltning
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  /globalassets/landbruk/reinvettregler.png
  Reinvettregler
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjon og kulturlandskap
  /innhold/landbruk-nering/fremmede-arter/
  Fremmede arter
  Kart
  /innhold/landbruk-nering/gardskart/
  Gårdskart
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjonskart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Bonde
  /innhold/landbruk-nering/ny-bonde/
  Ny bonde
  /innhold/landbruk-nering/bonden-i-stress-og-ensomhet-krise/
  Bonden i stress og ensomhet
  /innhold/landbruk-nering/stolt-fjellbonde/
  Stolt fjellbonde
  /nyheter/fjellandbrukskonferansen-2022/
  Fjellandbrukskonferansen
  Planer
  /innhold/landbruk-nering/landbruksplan-og-beiteplan/
  Landbruksplan
  /innhold/landbruk-nering/beiteplan/
  Beiteplan
  Verneområder
  /innhold/landbruk-nering/verneomrader/
  Trollheimen landskapsverneområde
  /innhold/landbruk-nering/forollhogna-nasjonalpark/
  Forollhogna Nasjonalpark
  /innhold/landbruk-nering/naturreservat/
  Naturreservat
  Bygdeutviklingsmidler
  /innhold/landbruk-nering/investerings--og-bedriftsutviklingsmidlene/
  Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene
  Næringsliv
  /innhold/landbruk-nering/naring-i-rennebu/
  Næring i Rennebu
  /innhold/landbruk-nering/naringshagen/
  Næringshagen
  /innhold/landbruk-nering/starte-bedrift/
  Starte bedrift?
  /innhold/landbruk-nering/tilskudd-sommerjobb-for-ungdom/
  Tilskudd sommerjobb for ungdom
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/Politikere/
  Politikere
  /innhold/politikk-og-administrasjon/rad-og-utvalg/
  Råd og utvalg
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politiske-moter/
  Politiske møter
  https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5022
  _blank
  Delegeringsreglement
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/nar-krisen-inntreffer/
  Når krisen inntreffer
  https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
  _blank
  Råd om egenberedskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikontakt/
  Politikontakt
  https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/
  _blank
  Statsforvalteren i Trøndelag
  /innhold/politikk-og-administrasjon/atomulykker-og-jodtabletter/
  Atomulykker og jodtabletter
  Enheter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/
  Telefonliste ansatte
  /innhold/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
  Organisasjonskart
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/priser-og-gebyrer/
  Priser og gebyrer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Informasjon om fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkreveren/
  Skatteoppkreveren
  http://revisjonmidtnorge.no/
  Revisor
  Selvbetjening
  /innhold/ledig-stilling/
  Ledig stilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/innlogging-for-ansatte/
  Innlogging for ansatte
  https://prod01.elementscloud.no/publikum/940083672
  Postlister
  /innhold/politikk-og-administrasjon/edialog/
  eDialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/innsyn-i-dokumenter-i-rennebu-kommune/
  Innsyn i dokumenter i Rennebu kommune
  Planer og retningslinjer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  Kunngjøringer-høringer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/
  Planer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etisk-verdigrunnlag/
  Etisk verdigrunnlag
  /innhold/politikk-og-administrasjon/retningslinjer-for-sosiale-medier/
  Retningslinjer for sosiale medier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernerklaring/
  Personvernerklæring
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/gifte-deg/
  Gifte deg?
  Bevillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/bevillinger/
  Salgsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/serveringsbevilling/
  Serveringsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ambulerende-bevilling/
  Ambulerende bevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling-for-en-enkeltanledning/
  Skjenkebevilling for en enkeltanledning
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etablerer--og-kunnskapsprove/
  Etablerer- og kunnskapsprøve

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.