Du er her: Hjem / Økonomi / Priser og gebyrer

Innhold

  Priser og gebyrer

  Barnehage

  Heldagstilbud

  Fra 01.01.2023

  5 dager pr. uke
  47,5 timer
  4 dager pr uke
  38 timer 
  3 dager pr. uke
  28,5 timer 
  3 000,-  2 485,-  1955,-
  Kjøp av enkeltdag 395,-  

         
  Det betales for 11 måneder pr. år.

  Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nummer 2, og det betales 100% for det barnet som har det dyreste tilbudet. Fra 01.08.2023 har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra og med det tredje barnet. 

  Her kan du lese mer om foreldrebetaling i barnehagen.

  Ved ledig kapasitet selger barnehagen enkeltdager til de som allerede har plass i barnehagen:

  Kostpenger

  Heldag 5 dager/45 timer     369,-
  Heldag 4 dager/36 timer 295,-
  Heldag 3 dager/27 timer 221,-

      
  Kostpengesatsen kan endres i løpet av barnehageåret.

  Dagsenteret

  Kr. 175,- per dag. 

  Feiegebyrer

  Avgiftene oppgis eks. mva

  A   Pipe nr. 1  1 290,-
  B Pipe nr. 2 og 3 (70 % av A) 900,-
    Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert andre år (70 % av A)              900,-
    Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert tredje år (60 % av A) 780,-
    Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert fjerde år (50 % av A) 640,-
    Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert andre år (70 % av B) 635,-
    Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert tredje år (60 % av B) 540,-
    Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert fjerde år (50 % av B) 455,-
    Feiing/tilsyn to ganger pr. år (200 % av A) 2 580,-
    Frammøtegebyr (50 % av A) 640,-

   

  Særskilt for fritidsboliger

  D   Pipe nr. 1 290,-
    Pipe nr. 2 (70 % av D)          210,-

  Friskliv

  Friskliv kr 500,- per sesong

  Enkeltkurs kr. 300,-

  Basseng kr. 1000,- per sesong

  Sterk og stødig kr 400 per sesong

  Fritidsklubben

  Medlemsavgift: 0,- pr. halvår.

  Inngang: 0,- for ikke-medlemmer.

  Medlemsavgiften og aktiviteter knyttet tl fritidsklubben og motorklubben ble tatt vekk fra og med 2021.

  Ekstraordinære arrangement og aktiviteter knyttet til fritidsklubben og motorklubben vil kunne ha en egenandel.

   

  Fysioterapi

  Egenandeler

  Gebyrer plan-, bygge- og utslippssaker

  Gebyrregulativ utslipp

  Gebyrregulativ for behandling av plan- og byggesaker

  Hjelpemidler

  Kjøp av krykker kr 300 per par

  Kjøp av støttehåndtak kr 150,-

  Kjøp av sprutskjerm til toalettforhøyer kr. 130,-

  Utkjøring av lånte hjelpemidler til/fra korttidslager,
  samt frakt av hjelpemidler til/fra brukers bolig ved
  korttids-/avlastningsopphold på sykehjemmet               kr. 300 per vei

  Husleie

  Boavdelinga
  Husleie fra 3 112,- til 4 894,- per mnd + 1 144,- kr i strøm per måned.

  Omsorgsboliger
  5 260,- per mnd.

  HDO-boliger

  5 500,- per mnd inkludert strøm

  Jordloven

  Delingssaker etter jordlovens § 12 er gebyrbelagt. Gebyret er 2 000,-.

  Saker etter § 9 omdisponering er ikke gebyrbelagt.

  Det betales kun ett gebyr selv om søknaden omhandler fradeling av flere tomter eller parseller
  fra samme eiendom.

  Kart og oppmåling

  Gebyrregulativ kart- og oppmåling

  Konsesjonssaker

  Konsesjonsloven

  • Konsesjon, det søkes om tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom som er bebodd og andre enkle/kurante saker 4 200,-
  • Konsesjon for kjøp av bebygd landbrukseiendom uten prisvurdering (grensen her er kjøpesum under 3,5 millioner) 4 200,-
  • Konsesjon for kjøp av bebygd landbrukseiendom med prisvurdering (grensen her er kjøpesum over 3,5 millioner) 5 000,-

  Kulturskolen

    Per år
  Vanlig plass 3 100,-
  Instrumentleie 500,-
  Matriellavgift elever bildefag       500,-

     
  Søskenmoderasjon på 50% for 2. barn og 75% for øvrige barn. Samme modell gjelder også når én elev benytter flere tilbud.

  Lege

  Egenandel hos fastlege

  Matlevering

  Hjemmeboende kr. 101,- (normal porsjon).

  Abonnementsordning for beboere i omsorgsbolig/HDO-boliger 5 270,-  pr. måned.

  Omsorgsboliger

  Husleie om omsorgsboliger       4 970,- pr mnd + strøm 
  Husleie trygdeboliger  
  Eldre trygdeboliger Fra 1 138,- til 1 544,- + strøm
  Nye trygdeboliger 3 337,-
  Rennebu Sanitet 3 337,-
  Innset Sanitet 3 603,-

  Opphold helsesenteret

  Korttids- eller dagopphold         180,- per døgn
  Kortidsopphold HDO (heldøgns pleie og omsorg 95,- per dag/natt
  Langtidsopphold   Individuelt etter inntekt

   

  Ved langtidsopphold betaler du 75% av grunnpensjon. Dette trekkes direkte fra trygden.
  Ved langtidsopphold betaler du i tillegg 85% av all annen inntekt minus skatt og eventuelle gjeldsrenter.
  Dersom du innvilges langtidsopphold og har hatt ”tidsbegrenset opphold” eller opphold i sykehus, mindre enn 60 døgn i inneværende kalenderår, er første mnd ved langtidsopphold gratis.

  Ved midlertidig opphold betaler du døgnpris for de første 60 døgn. Midlertidig opphold utover 60 døgn pr. kalenderår betales som langtidsopphold (sykehjem og sykehusdøgn medregnes).

  Det er anledning til å søke kommunen om redusert egenbetaling dersom du har andre økonomiske forpliktelser.

  Satsene fastsettes av staten ved inngangen av nytt år og gjelder for ett år av gangen.

  Det sendes samlet regning en gang per måned etterskuddsvis.

  Det foretaes en årlig etterberegning på grunnlag av skatteligningen.

  Avlastningsopphold er gratis.

  Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

  Husholdningens inntekt Egenbetaling per mnd
  Under 2 G Maksimalsats fra departementet
  2-3 G 1 042,-
  3-4 G 1 643,-
  4-5 G 2 050,-
  5-6 G 2 159,-
  6-7 G 3 122,-
  Over 7G 3 858,-

     
  Egenbetaling er begrenset oppad til kommunens selvkost - som er 357,- pr utførte time.

  Fra 01.01.2022 er maksimalsatsen for husholdninger med alminnelig inntekt under 2 G kr 215,- pr måned.

  Rennebuhallen/ kultursalen

  Priser for leie

  Renovasjon og slamgebyr

  Renovasjonsgebyr

  • Husholdninger 4 000,- eks. mva
  • Fritidsboliger 1 550,- eks. mva

  Slamgebyr

  • Oppmøtepris 686,- pr. anlegg, eks. mva
  • Tømming og behandling fra slamavskiller – 416,- pr. m³, eks. mva
  • Tømming og behandling fra tett tank – 352,- pr. m³, eks. mva (avgift til ReMidt) + ei tilleggsavgift til kommunen på 11,93 pr. m³ slam.
   Tilleggsavgifta finansierer kostnader knyttet til ei ny ordning for mottak av slam fra tette tanker.
  • Tømming og behandling minirenseanlegg - 352,- pr. m3.

  Etterdrift av avfallsplassen - tilleggsavgift

  Kostnadene til etterdrift av avfallsplassen dekkes inn gjennom en tilleggsavgift fra abonnentene i.h.t. vedtak under K.sak 23/07.  Det betales kr 69,30 for boliger og kr. 40,10 for fritidsboliger. 

  SFO

    per mnd
  1. og 2. trinn (12 timer gratis SFO) kun kostpenger 110,-
  Halvplass 1. og 2. trinn (12 timer gratis SFO)    502,-
  Helplass 1. og 2. trinn (12 timer gratis SFO) 1222,-
  Halvplass inkludert fridager  2060,-
  Helplass inkludert fridager 2820,-

  50 % søskenmoderasjon for barn nummer 2, 3 osv.

  Kostpenger kommer i tillegg.

  Dersom skolefritidstilbudet følger skoleåret betales det for 5 måneder i vårhalvåret og 5 måneder i høsthalvåret. Dersom skolefritidstilbudet også omfatter deler av skoleferien betales det for 6 måneder i vårhalvåret og 5 måneder i høsthalvåret.

  Ved ledig kapasitet selger SFO enkeltdager til de som allerede har plass i SFO:

  • Kr 380,- 

  Nytt gebyregulativ vedtas av kommunestyret i desember og gjelder fom. 01.01.24.

  Trygghetsalarm

  Egenandel for bruk/ leie av trygghetsalarm er 274,- per måned. 

  Vann og avløp

  Prisene er oppgitt i eks. mva.

  Engangsgebyr for tilknytning

  Bygningstype       Vann Avløp
  Bolig, uthus, garasje og andre småhus som
  ikke benyttes til formål
  26 410,- 24 940,-
  Fritidsbolig, sæter og lignende 18 560,- 18 360,-
  Flerboligbygg, næringsbygg, offentlige bygg 39 750,- 39 255,-
  Midlertidig bygg og vannpost

  6 725,-

  6 580,-
  Tilbygg/påbygg 0,- 0,-

  Boliger med flere leiligheter: for leilighet nr. 2 og 3 gis det 25% rabatt. Fra leilighet nr. 4 gis det 50% rabatt.


  Årsgebyr

  Abonnementsgebyr          Vann Avløp
  Bolig/fritidsbolig 1 220,- 1 650,-
  Næring/offentlige bygg 1 250,- 1 675,-

   

  Forbruksgebyr  Vann  Avløp
    Gebyr Gebyr 
  Boenhet mindre enn 125 m2 1 670-     2 320,-     
  Boenhet 125-225 m2 2 785,- 3 850,-
  Boenhet 225 m2 og større 4 285,- 5 905,-
  Fritidsbolig mindre enn 80 m2    1 310,- 1 800,-
  Fritidsbolig 80 m2 og større 2 075,- 2 845,-
  Enhetspris mål forbruk  12,67  17,24


  Forbruksgebyr for vann og avløp beregnes slik:

  Forbruksgebyr = enhetspris gange målt forbruk/ stipulert forbruk

  Målt forbruk avleses på installert vannmåler.

  Stipulert forbruk for boligbygg/ fritidsbygg beregnes som bruksareal (BRA) gange spesifikt forbruk, fastsatt til 1,5 m³/m².

  Stipulert forbruk for næringsbygg beregnes som bruksareal (BRA) gange spesifikt forbruk, fastsatt til 1,0 m³/m².

  Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

  Midlertidig bruk av vann og avløp

  Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til offentlig vann- og avløpsanlegg skal betale abonnements- og forbruksgebyr etter gjeldende regler for den virksomheten som tilknytningen representerer.

  Tjeneste Pris
  Frakobling av abonnent   1 255,-
  Tilkobling til gammel abonnent   1 255,-
  Målerleie under 1" 700,-
  Målerleie 1"- 2" 990,-
  Målerleie over 2" 920,-
  Purregebyr på måleravlesning 390,-
  Måleravlesing utført av Rennebu kommune 1 165,-
  Demontering av vannmåler 1 210,-
  Sist endret: 22.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helse og omsorg
  /helse-og-omsorg
  http://www.nrk.no/
  Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
  http://www.nrk.no/
  Hjelpemidler
  http://www.nrk.no/
  Sykehjem
  Forvaltningskontoret
  /innhold/helse-og-omsorg/forvaltningskontoret/
  Forvaltningskontoret
  /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
  Koordinerende enhet
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/helse-og-omsorg/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  /innhold/helse-og-omsorg/transporttjenester/
  Transporttjenester (TT-kort)
  /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  /innhold/helse-og-omsorg/velferdsteknologi/
  Velferdsteknologi
  Hjemmetjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Avlastning
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmehjelp/
  Hjemmehjelp
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-og-omsorg/hverdagsrehabilitering/
  Hverdagsrehabilitering
  /innhold/helse-og-omsorg/kreftomsorg/
  Kreftomsorg
  /innhold/helse-og-omsorg/matlevering/
  Matlevering
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Pårørendestøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/personlig-assistent/
  Personlig assistent
  /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  /innhold/helse-og-omsorg/velferdsteknologi/
  Velferdsteknologi
  Helse - og omsorgstjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
  Frisklivssentralen
  /innhold/helse-og-omsorg/helseplattformen/
  Helseplattformen
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
  Koordinerende enhet
  /innhold/helse-og-omsorg/lege/
  Lege
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Rus
  /innhold/helse-og-omsorg/sykehjem/
  Sykehjem
  /innhold/helse-og-omsorg/tannlege/
  Tannlege
  Barn og familie
  /innhold/helse-og-omsorg/barnevernstjenesten/
  Barnevernstjenesten
  https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/
  _blank
  Familievernkontor
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/
  Helsestasjon
  /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/#heading-h2-5
  Svangerskap og fødsel
  /innhold/helse-og-omsorg/sja-me/
  Sjå me-sammen for barn og unge i Rennebu
  Botilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
  Flyktningetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/kommunal-utleiebolig/
  Kommunal utleiebolig
  /innhold/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-trygdebolig/
  Omsorgsbolig/ Trygdebolig
  Arbeids - og aktivitetstilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/aktivitetskontakt/
  Aktivitetskontakt
  /innhold/helse-og-omsorg/arbeidssenter/
  Arbeidssenter
  /innhold/helse-og-omsorg/dagsenter/
  Dagsenter
  /nyheter/dagtilbud-for-personer-med-demens/
  Dagtilbud for personer med demens
  Andre tjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/hukommelsesteam/
  Hukommelsesteam
  /innhold/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/
  Miljørettet helsevern
  https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/trondelag
  _blank
  Pasient - og brukerombud
  /innhold/helse-og-omsorg/reisevaksiner/
  Reisevaksiner
  /innhold/helse-og-omsorg/sterk-og-stodig/
  Sterk og stødig
  https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/
  Verge
  NAV
  https://www.nav.no/
  _blank
  NAV
  Teknisk og eiendom
  /teknisk-og-eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Byggesaksregler/
  Skal du bygge?
  Skal du bygge?
  Eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt2/
  Eiendomsskatt
  /innhold/teknisk-og-eiendom/hytte-i-rennebu/
  Hytte i Rennebu
  https://infoland.ambita.com/#/
  _blank
  Infoland
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Kommunale avgifter
  /innhold/teknisk-og-eiendom/startlan/
  Startlån
  Planer og kart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  _blank
  Kunngjøringer og høringer
  Avfall
  /innhold/teknisk-og-eiendom/avfall/
  Søppel
  https://www.remidt.no/#!/main
  _blank
  Åpningstider miljøstasjon
  https://www.remidt.no/
  Tømmekalender
  https://www.hamos.no/returpunkter/
  _blank
  Returpunkter hytteavfall
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bygge-soppelskur/
  Bygge søppelskur?
  /innhold/landbruk-nering/fremmede-arter/
  Fremmede arter
  Deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-eiendom/deling-av-eiendom-skille-ut-tomt/
  Deling av eiendom (skille ut tomt)
  /innhold/teknisk-og-eiendom/oppmaling/
  Oppmåling
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/skal-du-bygge/
  Skal du bygge, rive eller endre?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bygge-soppelskur/
  Bygge søppelskur?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/dispensasjoner/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/nabovarsel/
  Nabovarsel
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/gjerde-fritidseiendom/
  Gjerde fritidseiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/skjema/
  Skjema
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kommunalteknisk-va-norm/
  Kommunalteknisk VA-norm
  /innhold/teknisk-og-eiendom/private-anlegg/
  Privat vannforsyning
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/varsling-til-innbyggere/
  Varsling til innbyggere
  Vei
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bompenger-private-veier/
  Bompenger private veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
  E6 Ulsberg - Vindåsliene
  /innhold/teknisk-og-eiendom/fylkesveg-700-berkak-sentrum/
  Fylkesveg 700/ Berkåk sentrum
  /innhold/teknisk-og-eiendom/gravemelding/
  Gravemelding
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
  Kommunale veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/lagring-av-tommer-langs-kommunale-veier/
  Lagring av tømmer langs kommunale veier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/#heading-h2-6
  _blank
  Trafikksikkerhetsplan
  /innhold/teknisk-og-eiendom/trafikksikker-kommune/
  Trafikksikker kommune
  Brann og feiing
  /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
  Brann og feiing
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  Skole og SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/rennebu-barne--og-ungdomsskole/
  Rennebu barne- og ungdomsskole
  /innhold/barnehage-og-skole/sfo/
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleskyss/
  Skoleskyss
  /innhold/barnehage-og-skole/skolemiljo/
  Skolemiljø
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleplass-og-skolebytte/
  Skoleplass og skolebytte
  /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  https://skole.visma.com/rennebu
  _blank
  Visma Flyt Skole
  https://my.showbie.com/signin
  _blank
  Showbie
  https://foresatt.azurewebsites.net/?onBehalfOf=ZokratesRennebu
  _blank
  Zokrates
  http://www.rennebuenspire.no/
  _blank
  Voll skole as
  Barnehager
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-rennebu/
  Barnehager i Rennebu
  /innhold/barnehage-og-skole/betaling/
  Betaling
  /innhold/barnehage-og-skole/sok-barnehageplass/
  Søk barnehageplass
  /globalassets/barnehage/2023-2024-tidsplan-for-barnehagene-i-rennebu.pdf
  Tidsplan for barnehagene i Rennebu
  /globalassets/barnehage/voll/2023-2024--arsplan-med-progresjonsplan-voll-barnehage.pdf
  Årsplan Voll barnehage
  /globalassets/barnehage/vonheim/arsplan-2023-2024-vonheim-barnehage-med-progresjonsplan.pdf
  Årsplan Vonheim barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-barnehage/
  Vedtekter barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehagemiljo/
  Barnehagemiljø
  https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
  _blank
  Når må barnet være hjemme?
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehagefakta.no/
  Barnehagefakta.no
  Voksenopplæring
  /innhold/barnehage-og-skole/grunnskole-for-voksne/
  Grunnskole for voksne
  /innhold/barnehage-og-skole/introduksjonsprogrammet/
  Introduksjonsprogrammet
  /innhold/barnehage-og-skole/norsk-med-samfunnskunnskap/
  Norskkurs for minoritetsspråklige voksne
  /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
  Flyktningetjenesten
  Annet
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  /innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-rennebu/
  PP-tjenesten
  https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/
  _blank
  Mobbeombud
  /innhold/helse-og-omsorg/sja-me/
  Sjå me-sammen for barn og unge i Rennebu
  /globalassets/skole/vedtatt-eier-melder-deg-forteller-2023.pdf
  Vedtatt Eier melder, deg forteller 2023
  /globalassets/skole/vedtatt-plan-for-kompetanse--og-kvalitetsutvikling-i-barnehagene-skolen-kulturskolen-og-pp-tjenesten-i-rennebu-2023-2026.pdf
  Vedtatt Plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehagene, skolen, kulturskolen og PP-tjenesten i Rennebu 2023-2026
  Kultur og fritid
  /kultur-og-fritid
  ~/link/c0496dfbae2c43758f726c695b313620.aspx
  Kulturskolen
  Fritid
  /innhold/helse-og-omsorg/rennebu-i-sommer/
  Rennebu i sommer
  /innhold/kultur-og-fritid/rennebuhallen/
  Rennebuhallen
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/balforbud/
  Bålforbud
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  _blank
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/hjem-for-en-50-lapp/
  Hjem for en 50-lapp
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/motorklubben/
  Motorklubben
  https://rennebu.com/
  _blank
  Opplev Rennebu
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/kultur-og-fritid/reise-kollektivt/
  Reise kollektivt
  https://rennebu.com/lag-foreninger
  _blank
  Lag og foreninger
  Kultur
  /innhold/kultur-og-fritid/bibliotek/
  Bibliotek
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/ungdommens-kulturmonstring/
  Ung kultur møtes(UKM)
  /innhold/kultur-og-fritid/kino/
  Kino i Kultursalen
  http://www.rennebumartnan.no/
  _blank
  Rennebumartnan
  /innhold/kultur-og-fritid/pilgrimsleden/
  Pilgrimsleden
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
  Kulturpris
  https://www.youtube.com/watch?v=z09OlX1wMwk
  _blank
  Rennebufilmen
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturlandskap/
  Kulturlandskap
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/
  Kulturminner
  Opplevelser
  /innhold/helse-og-omsorg/rennebu-i-sommer/
  Rennebu i sommer
  /innhold/kultur-og-fritid/aktivitetsparken/
  Aktivitetsparken
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/skiloyper/
  Skiløyper
  https://www.visbrosjyre.no/RennebuKommune/WebView/
  Velkommen til Rennebu
  Tilskudd og støtteordninger
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/
  Spillemidler
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur-og-fritid/stipend-for-unge-utovere/
  Stipend for unge utøvere
  Landbruk og næring
  /landbruk-og-naring
  Landbruk
  /innhold/landbruk-nering/landbrukseiendom-og-konsesjon/
  Landbrukseiendom og konsesjon
  /innhold/landbruk-nering/tilskudd-og-erstatning/
  Tilskudd og erstatning
  /innhold/landbruk-nering/jordbruk/
  Jordbruk
  /innhold/landbruk-nering/skogbruk/
  Skogbruk
  /innhold/landbruk-nering/reindrift/
  Reindrift
  /innhold/landbruk-nering/beite-og-gjerding/
  Beite og gjerding
  /innhold/landbruk-nering/prosjekt-beitebur/
  Prosjekt beitebur
  /innhold/landbruk-nering/husdyr/
  Husdyr
  Utmark og vilt
  /innhold/landbruk-nering/viltpakjorsler/
  Viltpåkjørsler
  /innhold/landbruk-nering/rovviltforvaltning/
  Rovviltforvaltning
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjon og kulturlandskap
  /innhold/landbruk-nering/fremmede-arter/
  Fremmede arter
  Kart
  /innhold/landbruk-nering/gardskart/
  Gårdskart
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjonskart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Bonde
  /innhold/landbruk-nering/ny-bonde/
  Ny bonde
  /innhold/landbruk-nering/bonden-i-stress-og-ensomhet-krise/
  Bonden i stress og ensomhet
  /innhold/landbruk-nering/stolt-fjellbonde/
  Stolt fjellbonde
  /nyheter/fjellandbrukskonferansen-2022/
  Fjellandbrukskonferansen
  Planer
  /innhold/landbruk-nering/landbruksplan-og-beiteplan/
  Landbruksplan
  /innhold/landbruk-nering/beiteplan/
  Beiteplan
  Verneområder
  /innhold/landbruk-nering/verneomrader/
  Trollheimen landskapsverneområde
  /innhold/landbruk-nering/forollhogna-nasjonalpark/
  Forollhogna Nasjonalpark
  /innhold/landbruk-nering/naturreservat/
  Naturreservat
  Bygdeutviklingsmidler
  /innhold/landbruk-nering/investerings--og-bedriftsutviklingsmidlene/
  Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene
  Næringsliv
  /innhold/landbruk-nering/naring-i-rennebu/
  Næring i Rennebu
  /innhold/landbruk-nering/naringshagen/
  Næringshagen
  /innhold/landbruk-nering/starte-bedrift/
  Starte bedrift?
  /innhold/landbruk-nering/tilskudd-sommerjobb-for-ungdom/
  Tilskudd sommerjobb for ungdom
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/Politikere/
  Politikere
  /innhold/politikk-og-administrasjon/rad-og-utvalg/
  Råd og utvalg
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politiske-moter/
  Politiske møter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/valg/kommunestyre--og-fylkestingsvalg-2023/
  Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023
  https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5022
  _blank
  Delegeringsreglement
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/nar-krisen-inntreffer/
  Når krisen inntreffer
  https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
  _blank
  Råd om egenberedskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikontakt/
  Politikontakt
  https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/
  _blank
  Statsforvalteren i Trøndelag
  /innhold/politikk-og-administrasjon/atomulykker-og-jodtabletter/
  Atomulykker og jodtabletter
  Enheter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/
  Telefonliste ansatte
  /innhold/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
  Organisasjonskart
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/priser-og-gebyrer/
  Priser og gebyrer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Informasjon om fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkreveren/
  Skatteoppkreveren
  http://revisjonmidtnorge.no/
  Revisor
  Selvbetjening
  /innhold/ledig-stilling/
  Ledig stilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/innlogging-for-ansatte/
  Innlogging for ansatte
  https://prod01.elementscloud.no/publikum/940083672
  Postlister
  /innhold/politikk-og-administrasjon/edialog/
  eDialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/innsyn-i-dokumenter-i-rennebu-kommune/
  Innsyn i dokumenter i Rennebu kommune
  Planer og retningslinjer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  Kunngjøringer-høringer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/
  Planer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etisk-verdigrunnlag/
  Etisk verdigrunnlag
  /innhold/politikk-og-administrasjon/retningslinjer-for-sosiale-medier/
  Retningslinjer for sosiale medier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernerklaring/
  Personvernerklæring
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/gifte-deg/
  Gifte deg?
  Bevillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/bevillinger/
  Salgsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/serveringsbevilling/
  Serveringsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ambulerende-bevilling/
  Ambulerende bevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling-for-en-enkeltanledning/
  Skjenkebevilling for en enkeltanledning
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etablerer--og-kunnskapsprove/
  Etablerer- og kunnskapsprøve

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.