Du er her: Hjem / Økonomi / Priser og gebyrer

Innhold

  Priser og gebyrer

  Barnehage

  Heldagstilbud

  5 dager pr. uke 47,5 timer 4 dager pr uke 38 timer per uke 3 dager pr. uke 28,5 timer  2/3 dager pr. uke 23,75 timer
  3 230,-  2 680,-  2 120,- 1 950,-

         
  Det betales for 11 måneder pr. år.

  Søskenmoderasjon 50% f.o.m. barn nr. 2.

  Her kan du lese mer om foreldrebetaling i barnehagen.

  Ved ledig kapasitet selger barnehagen enkeltdager til de som allerede har plass i barnehagen:

  Enkeltdager

  Kjøp av ekstra dag 420 kr.

  Kostpenger

  Heldag 5 dager/45 timer     250,-
  Heldag 4 dager/36 timer 200,-
  Heldag 3 dager/27 timer 150,-
  Heldag 2/3 dager 125,-

      
  Kostpengesatsen kan endres i løpet av barnehageåret.

  Boavdelinga

  Husleie fra 3 112,- til 4 894,- per mnd + 1 144,- kr i strøm per måned.

  Feiegebyrer

  Avgiftene oppgis eks. mva

  A   Pipe nr. 1  1 075,-
  B Pipe nr. 2 og 3 (70 % av A) 750,-
    Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert andre år (70 % av A)              750,-
    Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert tredje år (60 % av A) 650,-
    Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert fjerde år (50 % av A) 535,-
    Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert andre år (70 % av B) 530,-
    Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert tredje år (60 % av B) 450,-
    Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert fjerde år (50 % av B) 380,-
    Feiing/tilsyn to ganger pr. år (200 % av A) 2 150,-
    Frammøtegebyr (50 % av A) 535,-

   

  Særskilt for fritidsboliger

  D   Pipe nr. 1 245,-
    Pipe nr. 2 (70 % av D)          175,-

  Fritidsklubben

  Medlemsavgift: 0,- pr. halvår.

  Inngang: 0,- for ikke-medlemmer.

  Medlemsavgiften og aktiviteter knyttet tl fritidsklubben og motorklubben tas vekk fra og med 2021.

  Leie av lokaler: 500,- 

  Fysioterapi

  Egenandeler

  Gebyrer plan-, bygge- og utslippssaker

  Gebyrregulativ utslipp

  Gebyrregulativ for behandling av plan- og byggesaker

  Jordloven

  Delingssaker etter jordlovens § 12 er gebyrbelagt. Gebyret er 2 000,-.

  Saker etter § 9 omdisponering er ikke gebyrbelagt.

  Kart og oppmåling

  Gebyrregulativ kart- og oppmåling

  Konsesjonssaker

  Konsesjonsloven

  • Konsesjon, det søkes om tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom som er bebodd 3 000,-
  • Konsesjon for kjøp av bebygd landbrukseiendom uten prisvurdering (grensen her er kjøpesum under 3,5 millioner) 4 000,-
  • Konsesjon for kjøp av bebygd landbrukseiendom med prisvurdering (grensen her er kjøpesum over 3,5 millioner) 5 000,-

  Kulturskolen

    Per år
  Vanlig plass 3 300,-
  Instrumentleie 440,-
  Matriellavgift elever bildefag       440,-

     
  Søskenmoderasjon på 50% for 2. barn og 75% for øvrige barn. Samme modell gjelder også når én elev benytter flere tilbud.

  Lege

  Egenandel hos fastlege

  Matlevering

  Hjemmeboende kr. 96,- (normal porsjon) og 106,- (stor porsjon) per middag.

  Beboere i boligavdeling kr. 83,- per middag.

  Beboeren i boligavdeling kr. 41,- per frokost eller kveldsmat.

  Abonnementet gjelder for hel eller halv måned.

  Omsorgsboliger

  Husleie om omsorgsboliger       4 970,- pr mnd + strøm 
  Husleie trygdeboliger  
  Eldre trygdeboliger Fra 1 138,- til 1 544,- + strøm
  Nye trygdeboliger 3 337,-
  Rennebu Sanitet 3 337,-
  Innset Sanitet 3 603,-

  Opphold helsesenteret

  Korttidsopphold         175,- per døgn
  Dag/nattopphold 95,- per dag/natt
  Langtidsopphold   Individuelt etter inntekt

   

  Ved langtidsopphold betaler du 75% av grunnpensjon. Dette trekkes direkte fra trygden.
  Ved langtidsopphold betaler du i tillegg 85% av all annen inntekt minus skatt og eventuelle gjeldsrenter.
  Dersom du innvilges langtidsopphold og har hatt ”tidsbegrenset opphold” eller opphold i sykehus, mindre enn 60 døgn i inneværende kalenderår, er første mnd ved langtidsopphold gratis.

  Ved midlertidig opphold betaler du døgnpris for de første 60 døgn. Midlertidig opphold utover 60 døgn pr. kalenderår betales som langtidsopphold (sykehjem og sykehusdøgn medregnes).

  Det er anledning til å søke kommunen om redusert egenbetaling dersom du har andre økonomiske forpliktelser.

  Satsene fastsettes av staten ved inngangen av nytt år og gjelder for ett år av gangen.

  Det sendes samlet regning en gang per måned etterskuddsvis.

  Det foretaes en årlig etterberegning på grunnlag av skatteligningen.

  Avlastningsopphold er gratis.

  Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

  Husholdningens inntekt Egenbetaling per mnd
  Under 2 G Maksimalsats fra departementet
  2-3 G 960,-
  3-4 G 1 512,-
  4-5 G 1 987,-
  5-6 G 2 425,-
  6-7 G 2 874,-
  Over 7G 3 302,-

     
  Egenbetaling er begrenset oppad til kommunens selvkost - som er 355,- pr utførte time.

  Fra 01.01.2020 er maksimalsatsen for husholdninger med alminnelig inntekt under 2 G kr 210,- pr måned.

  Rennebuhallen/ kultursalen

  Priser for leie

  Renovasjon og slamgebyr

  Renovasjonsgebyr

  • Husholdninger 3 320,- eks. mva
  • Fritidsboliger 1 145,- eks. mva

  Slamgebyr

  • Oppmøtepris 685,- pr. anlegg, eks. mva
  • Tømming og behandling fra slamavskiller – 215,- pr. m³, eks. mva
  • Tømming og behandling fra tett tank – 370,- pr. m³, eks. mva (avgift til ReMidt) + ei tilleggsavgift til kommunen på 11,- pr. m³ slam.
   Tilleggsavgifta finansierer kostnader knyttet til ei ny ordning for mottak av slam fra tette tanker.
  • Tømming og behandling minirenseanlegg - 370,- pr. m3.

  Etterdrift av avfallsplassen - tilleggsavgift

  Kostnadene til etterdrift av avfallsplassen dekkes inn gjennom en tilleggsavgift fra abonnentene i.h.t. vedtak under K.sak 23/07.  Det betales 64,- for boliger og 37,- for fritidsboliger.

   

   

  SFO

    per mnd
  Over 15 timer per uke 2 600,-
  Inntil 15 timer per uke     1 900,-

  50 % søskenmoderasjon for barn nummer 2, 3 osv.

  Kostpenger kommer i tillegg.

  Dersom skolefritidstilbudet følger skoleåret betales det for 5 måneder i vårhalvåret og 5 måneder i høsthalvåret. Dersom skolefritidstilbudet også omfatter deler av skoleferien betales det for 6 måneder i vårhalvåret og 5 måneder i høsthalvåret.

  Ved ledig kapasitet selger SFO enkeltdager til de som allerede har plass i SFO:

  • Kr 350,- 

  Trygghetsalarm

  Egenandel for bruk/ leie av trygghetsalarm er 250,- per måned. 

  Vann og avløp

  Prisene er oppgitt i eks. mva.

  Engangsgebyr for tilknytning

  Bygningstype       Vann Avløp
  Bolig, uthus, garasje og andre småhus som
  ikke benyttes til formål
  20 010,- 19 045,-
  Fritidsbolig, sæter og lignende 14 075,- 13 355,-
  Flerboligbygg, næringsbygg, offentlige bygg 30 115,- 28 550,-
  Midlertidig bygg og vannpost

  5 095,-

  4 785,-
  Tilbygg/påbygg 0,- 0,-

  Boliger med flere leiligheter: for leilighet nr. 2 og 3 gis det 25% rabatt. Fra leilighet nr. 4 gis det 50% rabatt.


  Årsgebyr

  Abonnementsgebyr          Vann Avløp
  Bolig/fritidsbolig 925,- 1 200,-
  Næring/offentlige bygg 945,- 1 220,-

   

  Forbruksgebyr  Vann  Avløp
    Gebyr Gebyr 
  Boenhet mindre enn 125 m2 1 265,-     1 685,-     
  Boenhet 125-225 m2 2 110,- 2 800,-
  Boenhet 225 m2 og større 3 245,- 4 295,-
  Fritidsbolig mindre enn 80 m2    990,- 1 310,-
  Fritidsbolig 80 m2 og større 1 575,- 2 070,-
  Enhetspris mål forbruk  9,60,-  12,54,-


  Forbruksgebyr for vann og avløp beregnes slik:

  Forbruksgebyr = enhetspris gange målt forbruk/ stipulert forbruk

  Målt forbruk avleses på installert vannmåler.

  Stipulert forbruk for boligbygg/ fritidsbygg beregnes som bruksareal (BRA) gange spesifikt forbruk, fastsatt til 1,5 m³/m².

  Stipulert forbruk for næringsbygg beregnes som bruksareal (BRA) gange spesifikt forbruk, fastsatt til 1,0 m³/m².

  Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

  Midlertidig bruk av vann og avløp

  Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til offentlig vann- og avløpsanlegg skal betale abonnements- og forbruksgebyr etter gjeldende regler.

  Tjeneste Pris
  Frakobling av abonnent   950,-
  Tilkobling til gammel abonnent   950,-
  Målerleie under 1" 530,-
  Målerleie 1"- 2" 705,-
  Målerleie over 2" 695,-
  Purregebyr på måleravlesning 295,-
  Måleravlesing utført av Rennebu kommune 880,-
  Demontering av vannmåler 920,-
  Sist endret: 12.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helse og omsorg
  /helse-og-omsorg
  http://www.nrk.no/
  Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
  http://www.nrk.no/
  Hjelpemidler
  http://www.nrk.no/
  Sykehjem
  Hjemmetjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Avlastning
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmehjelp/
  Hjemmehjelp
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-og-omsorg/hverdagsrehabilitering/
  Hverdagsrehabilitering
  /innhold/helse-og-omsorg/kreftomsorg/
  Kreftomsorg
  /innhold/helse-og-omsorg/matlevering/
  Matlevering
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Pårørendestøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/personlig-assistent/
  Personlig assistent
  /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  Helse - og omsorgstjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
  Frisklivssentralen
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/individuell-plan/
  Individuell plan
  /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
  Koordinerende enhet
  /innhold/helse-og-omsorg/lege/
  Lege
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Rus
  /innhold/helse-og-omsorg/sykehjem/
  Sykehjem
  /innhold/helse-og-omsorg/tannlege/
  Tannlege
  Barn og familie
  /innhold/helse-og-omsorg/barnevernstjenesten/
  Barnevernstjenesten
  https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/
  _blank
  Familievernkontor
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon-og-skolehelsetjenester/
  Helsestasjon og skolehelsetjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon-og-skolehelsetjenester/#heading-h2-5
  Svangerskap og fødsel
  Botilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
  Flyktningetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/kommunal-utleiebolig/
  Kommunal utleiebolig
  /innhold/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-trygdebolig/
  Omsorgsbolig/ Trygdebolig
  Arbeids - og aktivitetstilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/aktivitetskontakt/
  Aktivitetskontakt
  /innhold/helse-og-omsorg/arbeidssenter/
  Arbeidssenter
  /innhold/helse-og-omsorg/dagsenter/
  Dagsenter
  Andre tjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/hukommelsesteam/
  Hukommelsesteam
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/
  Miljørettet helsevern
  /innhold/helse-og-omsorg/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/trondelag
  _blank
  Pasient - og brukerombud
  /innhold/helse-og-omsorg/reisevaksiner/
  Reisevaksiner
  /innhold/helse-og-omsorg/sterk-og-stodig/
  Sterk og stødig
  /innhold/helse-og-omsorg/transporttjenester/
  Transporttjenester (TT-kort)
  https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/
  Verge
  NAV
  https://www.nav.no/
  _blank
  NAV
  Selvbetjening
  /innhold/korona/helse2/besoksregistrering-rennebu-helsesenter/
  Besøksregistrering
  Teknisk og eiendom
  /teknisk-og-eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Byggesaksregler/
  Skal du bygge?
  Skal du bygge?
  Eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt2/
  Eiendomsskatt
  /innhold/teknisk-og-eiendom/hytte-i-rennebu/
  Hytte i Rennebu
  https://infoland.ambita.com/#/
  _blank
  Infoland
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Kommunale avgifter
  /innhold/teknisk-og-eiendom/startlan/
  Startlån
  Planer og kart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  _blank
  Kunngjøringer og høringer
  Avfall
  /innhold/teknisk-og-eiendom/avfall/
  Søppel
  https://www.remidt.no/#!/main
  _blank
  Åpningstider miljøstasjon
  https://www.hamos.no/tommekalender/
  Tømmekalender
  https://www.hamos.no/returpunkter/
  _blank
  Returpunkter hytteavfall
  Deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-eiendom/deling-av-eiendom-skille-ut-tomt/
  Deling av eiendom (skille ut tomt)
  /innhold/teknisk-og-eiendom/oppmaling/
  Oppmåling
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/skal-du-bygge/
  Skal du bygge, rive eller endre?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/dispensasjoner/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/nabovarsel/
  Nabovarsel
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/gjerde-fritidseiendom/
  Gjerde fritidseiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/skjema/
  Skjema
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kommunalteknisk-va-norm/
  Kommunalteknisk VA-norm
  /innhold/teknisk-og-eiendom/private-anlegg/
  Privat vannforsyning
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/varsling-til-innbyggere/
  Varsling til innbyggere
  Vei
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bompenger-private-veier/
  Bompenger private veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
  E6 Ulsberg - Vindåsliene
  /innhold/teknisk-og-eiendom/fylkesveg-700-berkak-sentrum/
  Fylkesveg 700/ Berkåk sentrum
  /innhold/teknisk-og-eiendom/gravemelding/
  Gravemelding
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
  Kommunale veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/lagring-av-tommer-langs-kommunale-veier/
  Lagring av tømmer langs kommunale veier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/#heading-h2-6
  _blank
  Trafikksikkerhetsplan
  /innhold/teknisk-og-eiendom/trafikksikker-kommune/
  Trafikksikker kommune
  Brann og feiing
  /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
  Brann og feiing
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  Skole og SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/rennebu-barne--og-ungdomsskole/
  Rennebu barne- og ungdomsskole
  /innhold/barnehage-og-skole/sfo/
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleskyss/
  Skoleskyss
  /innhold/barnehage-og-skole/skolemiljo/
  Skolemiljø
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleplass-og-skolebytte/
  Skoleplass og skolebytte
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon-og-skolehelsetjenester/
  Skolehelsetjenesten
  https://skole.visma.com/rennebu
  _blank
  Visma Flyt Skole
  https://my.showbie.com/signin
  _blank
  Showbie
  http://www.foresatteportalen.no/rennebu
  _blank
  Zokrates
  http://www.rennebuenspire.no/
  _blank
  Rennebu Enspire
  Barnehager
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-rennebu/
  Barnehager i Rennebu
  /innhold/barnehage-og-skole/betaling/
  Betaling
  /innhold/barnehage-og-skole/sok-barnehageplass/
  Søk barnehageplass
  /globalassets/barnehage/2020-2021-tidsplan-for-barnehagene-i-rennebu.pdf
  Tidsplan
  /innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-barnehage/
  Vedtekter barnehage
  /globalassets/barnehage/vonheim/arsplan-2020--2021-med-progresjonsplan.pdf
  Årsplan Vonheim barnehage
  /globalassets/barnehage/voll/2020-2021--arsplan-med-progresjonsplan-.pdf
  _blank
  Årsplan Voll barnehage
  https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
  _blank
  Når må barnet være hjemme?
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehagefakta.no/
  Barnehagefakta.no
  https://tryggirennebu.no/
  Trygg i Rennebu
  Voksenopplæring
  /innhold/barnehage-og-skole/grunnskole-for-voksne/
  Grunnskole for voksne
  /innhold/barnehage-og-skole/introduksjonsprogrammet/
  Introduksjonsprogrammet
  /innhold/barnehage-og-skole/norskkurs-for-utlendinger/
  Norskkurs for minoritetsspråklige voksne
  Annet
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  /innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-rennebu/
  PP-tjenesten
  https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/
  _blank
  Mobbeombud
  Kultur og fritid
  /kultur-og-fritid
  ~/link/c0496dfbae2c43758f726c695b313620.aspx
  Kulturskolen
  Fritid
  /innhold/kultur-og-fritid/rennebuhallen/
  Rennebuhallen
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/balforbud/
  Bålforbud
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  _blank
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/hjem-for-en-50-lapp/
  Hjem for en 50-lapp
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/motorklubben/
  Motorklubben
  http://www.opplevrennebu.no/
  _blank
  Opplev Rennebu
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/kultur-og-fritid/reise-kollektivt/
  Reise kollektivt
  https://rennebu.com/lag-foreninger
  _blank
  Lag og foreninger
  Kultur
  /innhold/kultur-og-fritid/bibliotek/
  Bibliotek
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  http://www.rennebumartnan.no/
  _blank
  Rennebumartnan
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/pilgrimsleden/
  Pilgrimsleden
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
  Kulturpris
  https://www.youtube.com/watch?v=z09OlX1wMwk
  _blank
  Rennebufilmen
  /innhold/kultur-og-fritid/ungdommens-kulturmonstring/
  Ungdommens kulturmønstring
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturlandskap/
  Kulturlandskap
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/
  Kulturminner
  Opplevelser
  /innhold/kultur-og-fritid/aktivitetsparken/
  Aktivitetsparken
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/skiloyper/
  Skiløyper
  https://www.visbrosjyre.no/RennebuKommune/WebView/
  Velkommen til Rennebu
  Tilskudd og støtteordninger
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/
  Spillemidler
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturstipend/
  Kulturstipend
  Landbruk og næring
  /landbruk-og-naring
  Landbruk
  /innhold/landbruk-nering/landbrukseiendom-og-konsesjon/
  Landbrukseiendom og konsesjon
  /innhold/landbruk-nering/tilskudd-og-erstatning/
  Tilskudd og erstatning
  /innhold/landbruk-nering/jordbruk/
  Jordbruk
  /innhold/landbruk-nering/skogbruk/
  Skogbruk
  /innhold/landbruk-nering/reindrift/
  Reindrift
  /innhold/landbruk-nering/beite-og-gjerding/
  Beite og gjerding
  /innhold/landbruk-nering/prosjekt-beitebur/
  Prosjekt beitebur
  /innhold/landbruk-nering/husdyr/
  Husdyr
  Utmark og vilt
  /innhold/landbruk-nering/viltpakjorsler/
  Viltpåkjørsler
  /innhold/landbruk-nering/rovviltforvaltning/
  Rovviltforvaltning
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjon og kulturlandskap
  Kart
  /innhold/landbruk-nering/gardskart/
  Gårdskart
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjonskart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Bonde
  /innhold/landbruk-nering/ny-bonde/
  Ny bonde
  /innhold/landbruk-nering/bonden-i-stress-og-ensomhet-krise/
  Bonden i stress og ensomhet
  Planer
  /innhold/landbruk-nering/landbruksplan-og-beiteplan/
  Landbruksplan
  /innhold/landbruk-nering/beiteplan/
  Beiteplan
  Verneområder
  /innhold/landbruk-nering/verneomrader/
  Trollheimen landskapsverneområde
  /innhold/landbruk-nering/forollhogna-nasjonalpark/
  Forollhogna Nasjonalpark
  /innhold/landbruk-nering/naturreservat/
  Naturreservat
  Bygdeutviklingsmidler
  /innhold/landbruk-nering/investerings--og-bedriftsutviklingsmidlene/
  Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene
  Næringsliv
  /innhold/landbruk-nering/naringshagen/
  Næringshagen
  /innhold/landbruk-nering/starte-bedrift/
  Starte bedrift?
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/Politikere/
  Politikere
  /innhold/politikk-og-administrasjon/rad-og-utvalg/
  Råd og utvalg
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politiske-moter/
  Politiske møter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/valg/
  Valg
  https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5022
  _blank
  Delegeringsreglement
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/nar-krisen-inntreffer/
  Når krisen inntreffer
  https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
  _blank
  Råd om egenberedskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikontakt/
  Politikontakt
  https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/
  _blank
  Fylkesmannen i Trøndelag
  Enheter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/
  Telefonliste ansatte
  /innhold/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
  Organisasjonskart
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/priser-og-gebyrer/
  Priser og gebyrer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Informasjon om fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkreveren/
  Skatteoppkreveren
  http://revisjonmidtnorge.no/
  Revisor
  Selvbetjening
  /innhold/ledig-stilling/
  Ledig stilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/innlogging-for-ansatte/
  Innlogging for ansatte
  https://prod.elementscloud.no/ElementsPublikum/940083672/
  Postlister
  /innhold/politikk-og-administrasjon/edialog/
  eDialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/besoksregistrering/
  Besøksregistrering kommunehuset
  Planer og retningslinjer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  Kunngjøringer-høringer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/
  Planer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/
  Våre nøkkelverdier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/retningslinjer-for-sosiale-medier/
  Retningslinjer for sosiale medier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernerklaring/
  Personvernerklæring
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/gifte-deg/
  Gifte deg?
  Bevillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/bevillinger/
  Salgsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/serveringsbevilling/
  Serveringsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ambulerende-bevilling/
  Ambulerende bevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling-for-en-enkeltanledning/
  Skjenkebevilling for en enkeltanledning
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etablerer--og-kunnskapsprove/
  Etablerer- og kunnskapsprøve

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.