Du er her: Hjem / skal du bygge, rive eller endre?

Innhold

  Skal du bygge, rive eller endre?

  Dette er reglene som gjelder

  Byggesaksbehandler (fagansvar) 
  Berit Sæteren
  berit.sateren@rennebu.kommune.no
  902 181 26

  Byggesaksbehandler
  Else Grete Vagnild
  else.vagnild@rennebu.kommune.no

  Byggesaksbehandler/vikar
  Andreas Hellandsvik Forsland
  andreas.forsland@rennebu.kommune.no
  Tlf. 482 34 800

  Telefon - og besøkstid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-14.00.

  Tirsdager er stengt for publikum.

  Enkelte bygg som garasje, bod eller en annen bygning under 50 m2 kan du under noen forutsetninger bygge uten å søke.

   

  Finn svaret i fra Direktoratet for byggkvalitet

  Det er mye du kan bygge eller sett opp på egen tomt eller i eget hus uten at du behøver å søke om det. Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, må du sjekke om det som skal gjøres er i tråd med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov osv. Det er ditt ansvar å sjekke at det ikke bygges over ledninger i grunnen.

   

  For byggearbeider som er unntatt søknadsplikt er det ikke krav om å sende formelt nabovarsel. Byggesakskontoret vil heller ikke fatte vedtak som naboer kan klage på i disse sakene.

   

  Forutsetninger for unntak

  For at byggetiltaket skal være unntatt søknadsplikt, må noen forutsetninger være oppfylt:

  • Bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan gjelder selv om byggeprosjektet i utgangspunktet er unntatt fra saksbehandlingsreglene.

  Et eksempel på dette kan være at reguleringsplanen i området du bor sier at det ikke skal være levegger. Da må du søke om dispensasjon fra reguleringsplanen, selv om at leveggen i seg selv er unntatt søknadsplikt.

  Informasjon om planstatusen på din eiendom finner du i vår kartløsning. Søk opp din eiendom, huk av for arealplaner (rett under byvåpenet) og trykk på eiendommen. Planinformasjon dukker opp til venstre for kartet.

  • Selv om tiltakene er unntatt fra saksbehandlingsreglene, må de tilfredsstille plan- og bygningsloven og forskriftene som hører til. Tiltakene må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

   

  Et byggverk kan for eksempel ikke plasseres slik at risikoen for brannspredning mellom bebyggelse øker.

   

  Her finner du veiviser

  Få tilsendt gjeldende planer og bestemmelser for din eiendom.

  Meld fra til kommunen når bygget er ferdig.

   

  Byggesakskontoret kan hjelpe deg

  Det kan være vanskelig å tolke krav og regler knyttet til et byggeprosjekt. Vi kan derfor hjelpe deg med å vurdere søknadsplikten ved det du skal bygge. Dette kan du gjøre enten ved å besøke oss på kommunehuset eller sende forespørsel skriftlig.

  Forespørselen sendes til: postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.
   

  Finn svaret i veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet

  I veiviseren får du hjelp til å beregne:

  • Bruksareal - BRA
  • Prosent eller antall kvadratmeter BRA - %-BRA
  • Bebygd areal - BYA. Se etter prosent BYA eller antall kvadratmeter BYA
  • Tillatt bruksareal - T-BRA
  • Tomteutnyttelse - TU
  • Prosent tomteutnyttelse - %-TU

  Her finner du veiviseren

  Før du bruker veiviseren må du avklare planstatusen for eiendommen din. Dette får du avklart i vår kartløsning. Søk opp din eiendom, huk av for arealplaner (rett under byvåpenet) og trykk på eiendommen. Planinformasjon dukker opp til venstre for kartet.

  • Er eiendommen regulert?
   Hvis det finnes en reguleringsplan så er eiendommen regulert.

  • Står det noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplanen eller kommuneplanen?
   Merk! Dette må være oppgitt som en av følgende:

  • BYA eller %BYA
  • BRA eller %BRA
  • %TU
  • T-BRA
   Hvis dette mangler kan du ikke bruke veiviseren.

  I Trondheim har vi noen reguleringsplaner som stiller krav om en samlet tomteutnyttelse for et helt byggeområde. I de tilfellene kan du heller ikke bruke veiviseren for din eiendom.

  Kommuneplanen finner du ved å trykke på søkesymbolet (1) og så huke av for gjeldende kommuneplan (2).

   

  Utsnitt av plansøk:

   

  Trykk så på eiendommen igjen og du får ny planinformasjon til venstre for kartet.

  • Står det noe i kommuneplanen og/eller kommunedelplanen om at den gjelder foran reguleringsplanen?
   I kommuneplanens bestemmelse 1 og 2 står det om forholdet til kommunedelplaner og reguleringsplaner. Kommunedelplanen finner du ved å huke av for gjeldende kommunedelplan i plansøk (se bilde over) og så trykke på eiendommen. Det er ikke mange områder i kommunen som omfattes av en kommunedelplan. Her er en oversikt. Hvis det ikke dukker opp noe planinformasjon til venstre for kartet, så er det ingen kommunedelplan for eiendommen.

  • Hvor mye areal er låst til parkering?
   I Trondheim vil kravet til parkering avhenge av hvilken sone eiendommen ligger innenfor. Dette er nærmere beskrevet i kommuneplanens bestemmelse 14 eller i parkeringsveilederen (nederst på siden). Hvis det ikke er et tallfestet krav i reguleringsplanen så kan man for boligeiendommer bruke 18 m2 (3x6) pr. plass i veiviseren.

  • Hvor stor er eiendommen?
   Dette kan man også få svar på i vår kartløsning. Velg Standard kart og trykk på knappen merket med A i menylinjen over kartet:

  Måleverktøy

  • Trykk deretter et sted på eiendommen din. Beregnet areal står under kartet. NB! Ikke trykk på en bygning, ellers vil det horisontale takarealet leses av isteden. Det er også mulig å finne arealet på: www.seeiendom.no.

  Hvordan lage en søknad?

  Denne informasjonen er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. der du som privatperson selv står ansvarlig for arbeidet, men kan også være et godt utgangspunkt for mer kompliserte søknader.

  Hvordan lage en byggesøknad

  Når du har jobbet deg igjennom punktene under så vil du være klar til å sende inn søknaden. Hvis du står fast eller lurer på noe under veis, så ta kontakt med eller stikk innom Bytorget. Du har også anledning til å bestille en forhåndskonferanse.

   

  1. Plangrunnlag: For at du skal få oversikt over hva som kan gjøres på din eiendom så er det viktig at du setter deg inn i plangrunnlaget, dvs. hvilke forutsetninger og begrensninger som er lagt på din eiendom. Denne informasjonen kan du hente ut ved hjelp av kommunens kartløsning.

  2. Kart: I søknaden må du vedlegge et kartutsnitt med tiltaket inntegnet. Dette kan du hente ut selv ved hjelp av kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til Bytorget. Husk å tegne på avstand til nabogrense(r), veier og andre bygninger. Kartutsnitt er ikke nødvendig for innvendige arbeider eller ved fasadeendringer som ikke endrer arealet på byggverket.

  3. Tegninger: Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført. Aktuelle tegninger er plan-, snitt- og fasadetegninger. Alle berørte fasader må vises. Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende situasjon, slik at det blir enklere for saksbehandler å se hva som blir endret. Eksisterende fasadetegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder.

  4. Dispensasjon: Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen (f.eks. avstand til vei, grad av utnytting, byggegrense, gjeldende reguleringsbestemmelser o.l.) må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv. Vi gjør oppmerksom på at hvis du må søke om dispensasjon så vil saksbehandlingsfristen bli lengre enn 3 uker.

  5. Samtykke fra nabo: Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dette er i noen tilfeller ikke nødvendig for frittliggende bygning under 50 m².

  6. Nabovarsling: Du må varsle alle berørte naboer og gjenboere ved at de mottar nabovarsel. Naboliste/eierliste over aktuelle naboer kan du bestille via Infoland.

  7. Tilknytning til infrastruktur: Eventuell vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden. Ny eller endret avkjørsel fra offentlig veg er søknadspliktig.

  8. Uttalelse fra byantikvaren: Hvis tiltaket eller plangrunnlaget tilsier at det må innhentes uttalelse fra byantikvaren, anbefales det at denne vedlegges søknaden.

  9. Søknadsskjema: I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og beskriver hva du skal gjøre. Legg gjerne ved et følgebrev hvis det blir liten plass i skjemaet. Noen skjemaer finner du her.

   

  Byggesaksblanketter

  Oppdaterte søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken finner du hos:

  Direktoratet for byggkvalitet

  Hva koster det?

  LEGG INN PRISER HER

  Tidsfrister

  Tidsfristene avhenger av flere forhold, blant annet om det er kommet inn nabomerknader og om det må innhentes uttalelse fra andre myndigheter. Konsekvensene hvis Byggesakskontoret ikke overholder fristen varierer i de ulike sakene.

  Byggesakskontoret har mulighet til å forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller krever tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter. Hvis dette skulle bli aktuelt i din sak skal du orienteres om lengre saksbehandlingstid før den opprinnelige fristen går ut.

   

   

  Beregning av tidsfrist

   

  Saksbehandlingstida begynner normalt å løpe når søknaden er mottatt. Dersom søknaden ikke er komplett, vil fristen bli forlenget. Forlengelsen avhenger av om søknaden inneholder grunnleggende mangler eller kun mindre feil og mangler.

  Ved grunnleggende mangler beregnes saksbehandlingsfristen fra når søknaden er fullstendig. En grunnleggende mangel er en nødvendig opplysning som kommunen trenger for å kunne ta stilling til søknaden. En oppramsing av nødvendige opplysninger finnes i byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4.

  Ved mindre feil eller mangler starter fristen når kommunen mottar søknaden. En mindre feil/mangel må rettes før Byggesakskontoret kan behandle søknaden. Tiden søker bruker til å komplettere søknaden trekkes fra saksbehandlingstida.

   

  Klagesaker

  For klagesaker starter saksbehandlingsfristen når klagen er mottatt kommunen. Hvis klagen er sendt kommunen etter klagefristens utløp kan kommunen likevel velge å ta klagen til behandling.

   

  Tidsfrister i saksbehandlingen

  Rammesøknad (totrinnssøknad): 12 uker

  Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen reduseres gebyret med 25 % pr. påbegynt uke.

  Igangsettingstillatelse (i tråd med gitt rammetillatelse): 3 uker

  Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen regnes tillatelsen som gitt, forutsatt at det ellers er i samsvar med lov og forskrifter.

  Ett-trinns søknad: 3 uker

  Byggesakskontoret skal behandle søknaden innen 3 uker. Fristen forlenges til 12 uker dersom:

  • Det er kommet inn nabomerknader. Dette gjelder ikke for byggesaker uten ansvarsretter.
  • Det kreves ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.

  Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen regnes tillatelsen som gitt, forutsatt at det ellers er i samsvar med lov og forskrifter.

  Søknad om tiltak uten ansvarsrett: 3 uker

  Dette gjelder også dersom det er kommet inn nabomerknader på tiltaket.

  Ett-trinns søknad: 12 uker

  Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen reduseres gebyret med 25 % pr. påbegynt uke.

  Endring av gitt tillatelse: 3 uker

  Byggesakskontoret skal behandle søknaden innen 3 uker. Fristen forlenges til 12 uker dersom:

  • Det er kommet inn nabomerknader til endringen. Dette gjelder ikke for byggesaker uten ansvarsretter.
  • Det kreves ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.

  Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen regnes tillatelsen som gitt, forutsatt at det ellers er i samsvar med lov og forskrifter.

  Ferdigattest: 3 uker

  Byggesakskontoret må ha mottatt nødvendig dokumentasjon.

  I byggesaker med ansvarlige foretak skal det alltid sendes inn oppdatert gjennomføringsplan. I slike saker kan det i tillegg være nødvendig å dokumentere for eksempel at rekkefølgebestemmelser er oppfylt, at ev. vilkår i tillatelsen er oppfylt, og at avfall er håndtert forskriftsmessig.

  I byggesaker hvor du selv står ansvarlig er det normalt tilstrekkelig med søknad om ferdigattest.

  Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen, kan bygget tas i bruk.

  Midlertidig brukstillatelse: 3 uker

  Byggesakskontoret må også her ha mottatt nødvendig dokumentasjon. Bygget kan ikke tas i bruk selv om Byggesakskontoret ikke overholder fristen.

  Forhåndskonferanse: 2 uker

  Tilstrekkelige opplysninger må være mottatt. Der eksisterende byggverk er ødelagt av brann, naturskade, ulykke eller lignende hendelse, skal forhåndskonferanse avholdes innen 5 dager.

  Klagesak: 8 uker

  Fristen er 6 uker dersom det er fattet vedtak om at arbeidet ikke kan igangsettes, jf. forvaltningsloven § 42, utsatt iverksetting.

  Dispensasjon fra plan: 12 uker

  Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen reduseres gebyret med 25 % pr. påbegynt uke.

  Bortfall av tillatelse

  Er et tiltak ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i mer enn 2 år. Disse fristene er absolutte. Søknad om igangsetting bør sendes inn senest ca 4 uker før rammetillatelsen utgår. Arbeidene må være fysisk igangsatt innen fristen.

  Ferdigattest og brukstillatelse

  Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

  Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

  • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, jf. TEK17 § 9-6)
  • Gjennomføringsplan

  Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:

  • Oppdatert situasjonsplan
  • Oppdaterte tegninger
  • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

  Søknad om ferdigattest LEGG INN LINK TIL SKJEMA

   

  Lurer du på noe?

  Hvis du har behov for å avklare forhold rundt ditt byggeprosjekt, så kan du enten ringe, sende en skriftlig forespørsel eller besøke oss.

   

   

  Sist endret: 21.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helse og omsorg
  /helse-og-omsorg
  http://www.nrk.no/
  Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
  http://www.nrk.no/
  Hjelpemidler
  http://www.nrk.no/
  Sykehjem
  Hjemmetjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Avlastning
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmehjelp/
  Hjemmehjelp
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-og-omsorg/hverdagsrehabilitering/
  Hverdagsrehabilitering
  /innhold/helse-og-omsorg/kreftomsorg/
  Kreftomsorg
  /innhold/helse-og-omsorg/matlevering/
  Matlevering
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Pårørendestøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/personlig-assistent/
  Personlig assistent
  /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  Helse - og omsorgstjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
  Frisklivssentralen
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/individuell-plan/
  Individuell plan
  /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
  Koordinerende enhet
  /innhold/helse-og-omsorg/lege/
  Lege
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Rus
  /innhold/helse-og-omsorg/sykehjem/
  Sykehjem
  /innhold/helse-og-omsorg/tannlege/
  Tannlege
  Barn og familie
  /innhold/helse-og-omsorg/barnevernstjenesten/
  Barnevernstjenesten
  https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/
  _blank
  Familievernkontor
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/
  Helsestasjon
  /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/#heading-h2-5
  Svangerskap og fødsel
  Botilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
  Flyktningetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/kommunal-utleiebolig/
  Kommunal utleiebolig
  /innhold/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-trygdebolig/
  Omsorgsbolig/ Trygdebolig
  Arbeids - og aktivitetstilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/aktivitetskontakt/
  Aktivitetskontakt
  /innhold/helse-og-omsorg/arbeidssenter/
  Arbeidssenter
  /innhold/helse-og-omsorg/dagsenter/
  Dagsenter
  Andre tjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/hukommelsesteam/
  Hukommelsesteam
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/
  Miljørettet helsevern
  /innhold/helse-og-omsorg/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/trondelag
  _blank
  Pasient - og brukerombud
  /innhold/helse-og-omsorg/reisevaksiner/
  Reisevaksiner
  /innhold/helse-og-omsorg/sterk-og-stodig/
  Sterk og stødig
  /innhold/helse-og-omsorg/transporttjenester/
  Transporttjenester (TT-kort)
  https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/
  Verge
  NAV
  https://www.nav.no/
  _blank
  NAV
  Selvbetjening
  /innhold/korona/helse2/besoksregistrering-rennebu-helsesenter/
  Besøksregistrering
  Teknisk og eiendom
  /teknisk-og-eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Byggesaksregler/
  Skal du bygge?
  Skal du bygge?
  Eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt2/
  Eiendomsskatt
  /innhold/teknisk-og-eiendom/hytte-i-rennebu/
  Hytte i Rennebu
  https://infoland.ambita.com/#/
  _blank
  Infoland
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Kommunale avgifter
  /innhold/teknisk-og-eiendom/startlan/
  Startlån
  Planer og kart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  _blank
  Kunngjøringer og høringer
  Avfall
  /innhold/teknisk-og-eiendom/avfall/
  Søppel
  https://www.remidt.no/#!/main
  _blank
  Åpningstider miljøstasjon
  https://www.hamos.no/tommekalender/
  Tømmekalender
  https://www.hamos.no/returpunkter/
  _blank
  Returpunkter hytteavfall
  Deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-eiendom/deling-av-eiendom-skille-ut-tomt/
  Deling av eiendom (skille ut tomt)
  /innhold/teknisk-og-eiendom/oppmaling/
  Oppmåling
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/skal-du-bygge/
  Skal du bygge, rive eller endre?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/dispensasjoner/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/nabovarsel/
  Nabovarsel
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/gjerde-fritidseiendom/
  Gjerde fritidseiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/skjema/
  Skjema
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kommunalteknisk-va-norm/
  Kommunalteknisk VA-norm
  /innhold/teknisk-og-eiendom/private-anlegg/
  Privat vannforsyning
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/varsling-til-innbyggere/
  Varsling til innbyggere
  Vei
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bompenger-private-veier/
  Bompenger private veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
  E6 Ulsberg - Vindåsliene
  /innhold/teknisk-og-eiendom/fylkesveg-700-berkak-sentrum/
  Fylkesveg 700/ Berkåk sentrum
  /innhold/teknisk-og-eiendom/gravemelding/
  Gravemelding
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
  Kommunale veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/lagring-av-tommer-langs-kommunale-veier/
  Lagring av tømmer langs kommunale veier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/#heading-h2-6
  _blank
  Trafikksikkerhetsplan
  /innhold/teknisk-og-eiendom/trafikksikker-kommune/
  Trafikksikker kommune
  Brann og feiing
  /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
  Brann og feiing
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  Skole og SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/rennebu-barne--og-ungdomsskole/
  Rennebu barne- og ungdomsskole
  /innhold/barnehage-og-skole/sfo/
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleskyss/
  Skoleskyss
  /innhold/barnehage-og-skole/skolemiljo/
  Skolemiljø
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleplass-og-skolebytte/
  Skoleplass og skolebytte
  /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  https://skole.visma.com/rennebu
  _blank
  Visma Flyt Skole
  https://my.showbie.com/signin
  _blank
  Showbie
  http://www.foresatteportalen.no/rennebu
  _blank
  Zokrates
  http://www.rennebuenspire.no/
  _blank
  Voll skole as
  Barnehager
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-rennebu/
  Barnehager i Rennebu
  /innhold/barnehage-og-skole/betaling/
  Betaling
  /innhold/barnehage-og-skole/sok-barnehageplass/
  Søk barnehageplass
  /globalassets/barnehage/2021-2022-tidsplan-for-barnehagene-i-rennebu.pdf
  Tidsplan 2021-2022
  /innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-barnehage/
  Vedtekter barnehage
  /globalassets/barnehage/arsplan-2021--2022-med-progresjonsplan_vonheim-bhg.pdf
  Årsplan Vonheim barnehage 2021/2022
  /globalassets/barnehage/voll-arsplan-2021-2022.pdf
  Årsplan Voll barnehage 2021/2022
  https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
  _blank
  Når må barnet være hjemme?
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehagefakta.no/
  Barnehagefakta.no
  Voksenopplæring
  /innhold/barnehage-og-skole/grunnskole-for-voksne/
  Grunnskole for voksne
  /innhold/barnehage-og-skole/introduksjonsprogrammet/
  Introduksjonsprogrammet
  /innhold/barnehage-og-skole/norskkurs-for-utlendinger/
  Norskkurs for minoritetsspråklige voksne
  /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
  Flyktningetjenesten
  Annet
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  /innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-rennebu/
  PP-tjenesten
  https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/
  _blank
  Mobbeombud
  Kultur og fritid
  /kultur-og-fritid
  ~/link/c0496dfbae2c43758f726c695b313620.aspx
  Kulturskolen
  Fritid
  /innhold/kultur-og-fritid/rennebuhallen/
  Rennebuhallen
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/balforbud/
  Bålforbud
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  _blank
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/hjem-for-en-50-lapp/
  Hjem for en 50-lapp
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/motorklubben/
  Motorklubben
  https://rennebu.com/
  _blank
  Opplev Rennebu
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/kultur-og-fritid/reise-kollektivt/
  Reise kollektivt
  https://rennebu.com/lag-foreninger
  _blank
  Lag og foreninger
  Kultur
  /innhold/kultur-og-fritid/bibliotek/
  Bibliotek
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  http://www.rennebumartnan.no/
  _blank
  Rennebumartnan
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/pilgrimsleden/
  Pilgrimsleden
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
  Kulturpris
  https://www.youtube.com/watch?v=z09OlX1wMwk
  _blank
  Rennebufilmen
  /innhold/kultur-og-fritid/ungdommens-kulturmonstring/
  Ungdommens kulturmønstring
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturlandskap/
  Kulturlandskap
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/
  Kulturminner
  Opplevelser
  /innhold/kultur-og-fritid/aktivitetsparken/
  Aktivitetsparken
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/skiloyper/
  Skiløyper
  https://www.visbrosjyre.no/RennebuKommune/WebView/
  Velkommen til Rennebu
  Tilskudd og støtteordninger
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/
  Spillemidler
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur-og-fritid/stipend-for-unge-utovere/
  Stipend for unge utøvere
  Landbruk og næring
  /landbruk-og-naring
  Landbruk
  /innhold/landbruk-nering/landbrukseiendom-og-konsesjon/
  Landbrukseiendom og konsesjon
  /innhold/landbruk-nering/tilskudd-og-erstatning/
  Tilskudd og erstatning
  /innhold/landbruk-nering/jordbruk/
  Jordbruk
  /innhold/landbruk-nering/skogbruk/
  Skogbruk
  /innhold/landbruk-nering/reindrift/
  Reindrift
  /innhold/landbruk-nering/beite-og-gjerding/
  Beite og gjerding
  /innhold/landbruk-nering/prosjekt-beitebur/
  Prosjekt beitebur
  /innhold/landbruk-nering/husdyr/
  Husdyr
  Utmark og vilt
  /innhold/landbruk-nering/viltpakjorsler/
  Viltpåkjørsler
  /innhold/landbruk-nering/rovviltforvaltning/
  Rovviltforvaltning
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjon og kulturlandskap
  Kart
  /innhold/landbruk-nering/gardskart/
  Gårdskart
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjonskart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Bonde
  /innhold/landbruk-nering/ny-bonde/
  Ny bonde
  /innhold/landbruk-nering/bonden-i-stress-og-ensomhet-krise/
  Bonden i stress og ensomhet
  Planer
  /innhold/landbruk-nering/landbruksplan-og-beiteplan/
  Landbruksplan
  /innhold/landbruk-nering/beiteplan/
  Beiteplan
  Verneområder
  /innhold/landbruk-nering/verneomrader/
  Trollheimen landskapsverneområde
  /innhold/landbruk-nering/forollhogna-nasjonalpark/
  Forollhogna Nasjonalpark
  /innhold/landbruk-nering/naturreservat/
  Naturreservat
  Bygdeutviklingsmidler
  /innhold/landbruk-nering/investerings--og-bedriftsutviklingsmidlene/
  Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene
  Næringsliv
  /innhold/landbruk-nering/naringshagen/
  Næringshagen
  /innhold/landbruk-nering/starte-bedrift/
  Starte bedrift?
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/Politikere/
  Politikere
  /innhold/politikk-og-administrasjon/rad-og-utvalg/
  Råd og utvalg
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politiske-moter/
  Politiske møter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/valg/
  Stortings- og sametingsvalg
  https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5022
  _blank
  Delegeringsreglement
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/nar-krisen-inntreffer/
  Når krisen inntreffer
  https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
  _blank
  Råd om egenberedskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikontakt/
  Politikontakt
  https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/
  _blank
  Statsforvalteren i Trøndelag
  Enheter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/
  Telefonliste ansatte
  /innhold/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
  Organisasjonskart
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/priser-og-gebyrer/
  Priser og gebyrer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Informasjon om fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkreveren/
  Skatteoppkreveren
  http://revisjonmidtnorge.no/
  Revisor
  Selvbetjening
  /innhold/ledig-stilling/
  Ledig stilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/innlogging-for-ansatte/
  Innlogging for ansatte
  https://prod01.elementscloud.no/publikum/940083672
  Postlister
  /innhold/politikk-og-administrasjon/edialog/
  eDialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/besoksregistrering/
  Besøksregistrering kommunehuset
  Planer og retningslinjer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  Kunngjøringer-høringer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/
  Planer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/
  Våre nøkkelverdier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/retningslinjer-for-sosiale-medier/
  Retningslinjer for sosiale medier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernerklaring/
  Personvernerklæring
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/gifte-deg/
  Gifte deg?
  Bevillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/bevillinger/
  Salgsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/serveringsbevilling/
  Serveringsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ambulerende-bevilling/
  Ambulerende bevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling-for-en-enkeltanledning/
  Skjenkebevilling for en enkeltanledning
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etablerer--og-kunnskapsprove/
  Etablerer- og kunnskapsprøve

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.